Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(7/2017) z dnia 30 października 2017 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Eksperta


Treść ogłoszenia
Tekst

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(7/2017) z dnia 30 października 2017r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko EKSPERTA

 

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA: gospodarka wodnościekowa

 PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

1. Wsparcie merytoryczne i konsultacje dla wnioskodawców, beneficjentów i pracowników WFOŚiGW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

2. Wykonywanie ogółu czynności związanych z oceną, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć inwestycyjnych (realizowanych w ww. obszarze), zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności:

                -     ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie,

                -     analiza i ocena efektywności ekologicznej przedsięwzięć objętych wnioskami,

                -     analiza zasadności zgłoszonych przedsięwzięć pod kątem rozwiązań technicznych,

           -     prowadzenie uzgodnień z beneficjentami w celu ustalenia danych do umowy oraz skompletowania dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie,

                -     nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji umowy,

                -     prowadzenie wizji lokalnych w miejscu realizacji projektu oraz kontrola prawidłowości realizacji zadań,

                -     weryfikacja złożonych druków Oświadczenia o przekazanie środków finansowych w ramach umowy oraz druków Rozliczenia do umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej, 

                -     rozliczanie umów.

 3. Udział w wykonywaniu czynności i zobowiązań wynikających z udziału WFOŚiGW w Gdańsku w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych lub/i zagranicznych), w tym m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-20120 i innych.

 4. Doradztwo i informowanie  wnioskodawców i beneficjentów WFOŚiGW w Gdańsku o dostępnych źródłach finansowania (krajowych i zagranicznych) przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie ochrony środowiska.

 WYMAGANIA KONIECZNE

 -    wykształcenie wyższe techniczne (tyt. mgr inż.) o specjalności związanej z ochroną środowiska, preferowane wykształcenie w zakresie gospodarki wodnościekowej, 

-  co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracy  związany z  realizacją inwestycji z zakresu ochrony środowiska, preferowane doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji w obszarze gospodarki wodnościekowej,

-   wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego, w tym m.in. znajomość regulacji prawnych (krajowych i wspólnotowych) oraz procedur z zakresu prawa budowlanego i innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,

-     znajomość prawodawstwa związanego z ochroną środowiska,

-    wiedza na temat krajowych i zagranicznych źródeł finansowania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska,

-    wiedza z zakresu finansów publicznych,

-    dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office).

Predyspozycje osobowe

 -   rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

-   kreatywność i samodzielność,

-   umiejętność dobrej organizacji pracy,

-   komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

-  wysoka kultura osobista.