Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(7/2019) z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowiska Stażystów


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(7/2019) z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska STAŻYSTÓW*)  

Niniejsze ogłoszenie dotyczy stażu w rozumieniu nabywania umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gdańskim Urzędem Pracy a WFOŚiGW w Gdańsku, zgodnie z którą przez pierwszych  6 miesięcy stażu, stażysta otrzymuje stypendium ze środków Urzędu Pracy. Po tym okresie stażysta zostanie zatrudniony przez WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie umowy o pracę, na okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Opis zadań wykonywanych podczas stażu:

 1. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z prowadzeniem Punktu Informacyjnego i Kancelarii WFOŚiGW w Gdańsku, w tym m.in. pomoc przy:
 • obsłudze (ewidencjonowaniu) korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzeniu elektronicznej skrzynki podawczej Funduszu,
 • bezpośrednich i telefonicznych kontaktach z interesantami Funduszu, w tym obsłudze infolinii,
 • kierowaniu interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,
 • udzielaniu ogólnych informacji o działalności WFOŚiGW w Gdańsku,  prowadzonych konkursach, naborach wniosków oraz o zasadach udzielania dofinansowania,
 • prowadzeniu biblioteki – zbioru publikacji i czasopism z zakresu ochrony środowiska,
 • przygotowywaniu i obsłudze organizacyjnej konferencji i spotkań z beneficjentami Funduszu.
 1. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z formalno-administracyjną obsługą wniosków oraz umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym m.in. udział w:
 • prowadzeniu rejestrów złożonych wniosków i zawartych umów o dofinansowanie,
 • sporządzaniu korespondencji powiadamiającej o wynikach kwalifikacji wniosków,
 • sporządzaniu raportów, zestawień,
 • archiwizacji dokumentów.
 1. Nauka w zakresie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Portalu Beneficjenta.
 2. Zapoznanie się ze Strukturą Organizacyjną oraz Regulaminem organizacyjnym WFOŚiGW w Gdańsku.
 3. Zapoznanie się z obowiązującymi w WFOŚiGW w Gdańsku w procedurami, instrukcjami oraz innymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi działalność Funduszu, w tym w szczególności z Procedurą obiegu dokumentów oraz Normatywami Kancelaryjnymi.

*) Nazwa i kod zawodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.227): Pozostali pracownicy obsługi biurowej, kod: 411090.

   

WYMAGANIA

 • wykształcenie – min. średnie,
 • ponieważ nabór odbywa się w ramach umowy zawartej z Gdańskim Urzędem Pracy, osoba zgłaszająca się winna być zarejestrowana jako bezrobotna w tut. Urzędzie Pracy,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • aktywne zaangażowanie w powierzone zadania,
 • gotowość do uczenia się i podejmowania nowych wyzwań zawodowych.
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie stażu dla potrzeb naboru, w zakresie i na czas niezbędny do celów naboru i realizacji stażu”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach ogłoszenia o naborze na stanowisko Stażysty, nr WFOŚ-110-I/(7/2019) z dnia 18 kwietnia 2019 r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1600 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 7 maja 2019 roku o godz. 16.00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do przyjęcia na staż żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

Data publikacji: 2019-04-18                          

Data opracowania: 2019-04-18

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych

 

 

Załączniki