Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(9/2019) z dnia 7 maja 2019 r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta


Treść ogłoszenia
Tekst

 

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(9/2019) z dnia 7 maja 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko REFERENTA

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Obszar działania: IT

 

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ

Zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa systemów/zasobów informatycznych i telekomunikacyjnych w Funduszu, w tym w szczególności:

 1. Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Funduszu, w tym w szczególności:
  • nadzór nad pracą klienckich stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych,
  • nadzór nad pracą serwerów lokalnych oraz zdalnych,
  • nadzór nad pracą centrali telefonicznej,
  • instalacja i deinstalacja sprzętu na wyznaczonych stanowiskach,
  • instalacja, deinstalacja oraz aktualizowanie i konfigurowanie oprogramowania,
  • instalacja, deinstalacja oraz aktualizowanie i konserwacje urządzeń peryferyjnych,
  • konfiguracja systemów klienckich VOIP,
  • konfiguracja systemów klienckich analogowych,
  • kontrola i nadzór nad właściwą jakością usługi dostępu do sieci telefonicznej,
  • nadzór nad funkcjonowaniem dostępu do sieci LAN/WLAN,
  • monitorowanie, zapobieganie, wykrywanie, usuwanie błędów/awarii funkcjonowania sieci,
  • diagnostyka wadliwości działania sprzętu komputerowego i peryferyjnego, naprawa  lub zlecanie serwisu firmom świadczącym usługi w tym zakresie,
  • administrowanie wdrożonych systemów informatycznych celem aktualizacji baz danych i programów.
  • prowadzenie dokumentacji infrastruktury sprzętowej i oprogramowania.
 2. Optymalizacja, rozwój i modernizacja wykorzystywanych systemów informatycznych, w tym:
  • bieżąca analiza procesów w zakresie informatyzacji Funduszu w celu optymalizacji rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem produktów dostępnych na rynku,
  • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,
  • wnioskowanie i wsparcie merytoryczne w zakresie zakupu lub modernizacji sprzętu i oprogramowania,
  • opracowywanie specyfikacji  technicznych w ramach zakupu sprzętu  i oprogramowania,
  • sporządzanie raportów dotyczących zużycia materiałów eksploatacyjnych infrastruktury teleinformatycznej.
 3. Wsparcie techniczne pracowników Funduszu w zakresie oprogramowania systemowego i użytkowego, w tym przeprowadzanie instruktaży i szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego.
 4. Koordynowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie związanym z infrastrukturą teleinformatyczną Funduszu.
 5. Administrowanie stroną internetową Funduszu i Biuletynem Informacji Publicznej, w tym w szczególności:
  • instalacja, deinstalacja oraz aktualizowanie, optymalizowanie i konfigurowanie systemu zarzadzania treścią (CMS),
  • bieżące dostosowywanie wyglądu i systemu zarzadzania stroną (CMS) do celów biznesowych w obrębie możliwości wdrożonego rozwiązania,
  • obsługa domen i hostingu,
  • wprowadzanie zmian na stronie internetowej i BIP.
 6. Administrowanie Zintegrowanym Systemem Informatycznym - dokonywanie koniecznych aktualizacji
  i napraw, dostosowywanie Systemu do nowych zadań i potrzeb.
 7. Administrowanie Portalem Beneficjenta w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 8. Zapewnienie bezpiecznego przetwarzania/ przechowywania danych osobowych w systemach informatycznych.
 9. Inne bieżące czynności informatyczne i programistyczne zapewniające sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych w Funduszu.

 

WYMAGANIA KONIECZNE

 • preferowane wykształcenie: wyższe o kierunku/specjalizacji  informatycznej; dopuszczalne: wykształcenie o innym profilu lub średnie uzupełnione o wykształcenie z zakresu informatycznego,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach informatycznych, w tym na stanowisku administratora systematów informatycznych,
 • znajomość budowy i działania elementów infrastruktury informatycznej – sprzętu komputerowego
  i urządzeń peryferyjnych (serwis, rozbudowa, konfiguracja, optymalizacja),
 • znajomość systemów operacyjnych/usług m.in. Microsoft, Linux,
 • znajomość sieci LAN/WAN,
 • znajomość języka angielskiego – co najmniej w stopniu średniozaawansowanym,

 

Predyspozycje osobowe

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • orientacja na usprawnianie procesów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • zdolność szybkiego uczenia się,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły wyższej),
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko REFERENTA – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(9/2019) z dnia 7 maja 2019 r.” należy składać w Kancelarii Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Termin składania ofert upływa z dniem 24 maja 2019 roku o godz. 16.00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

 

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW
  w Gdańsku,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

UWAGA

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbywa się zgodnie z art. 400 m  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.)”.

 

 

Data publikacji: 2019-05-07

Data opracowania: 2019-05-07

Opracowało: stanowisko ds. pracowniczych