od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ogłoszenie o konkursie edukacji ekologicznej w ramach PRWEE – sale i wiaty edukacyjne

Opublikowano 26.10.2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej na modernizację sal i wiat  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (edycja 2023).

Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w formie wniosku wg wzoru o symbolu w/2022_czerwiec wraz z wypełnionymi załącznikami: 

 • kartą zadania, 
 • kartą efektu rzeczowego i ekologicznego 
 • wymienionymi w formularzu wniosku załącznikami.
 • Wnioski należy składać w terminie do 30.11.2022 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 17.02.2023 r.
 • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 28.02.2023 r.

Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8; 80-861 Gdańsk lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Gdańsku znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data nadania papierowej wersji wniosku, natomiast w przypadku wniosków wysłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Gdańsku znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Podstawowe dokumenty

Lista rankingowa
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
Regulamin naboru
Katalog kosztów kwalifikowanych
Kryteria oceny wniosków

Wniosek

Wniosek, dedykowana karta zadania, karta efektu ekologicznego i rzeczowego.

 • Planowany montaż finansowy zadania – plik zawiera formuły/wbudowane funkcje, przeprowadzające obliczenia.

Pamiętaj: koszt kwalifikowany i kwotę wnioskowanego dofinansowania należy podać w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w dół.

 • Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący wszystkie elementy zadania z wyszczególnieniem, które z nich wnioskowane są do finansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – koszty zadania muszą być powiązane z przedsięwzięciem i oszacowane na podstawie cen rynkowych.

a. dla zadania nieinwestycyjnego:

b. dla zadania inwestycyjnego:

No downloads found!

Pamiętaj: W sytuacji, kiedy budżet zadania obejmuje koszty inwestycyjne oraz bieżące należy wybrać szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyjnego!

 • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w przypadku Wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą (zgodnie z deklaracją w punkcie C.3a Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy należy dołączyć właściwy formularz tj. PP.I wraz z wymienionymi we wzorze formularza wymaganymi załącznikami.
 • Należy załączyć propozycję formy zabezpieczenia właściwego wykorzystania dotacji, rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, określone są w Zasadach udzielania dofinansowania. Dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o współpracy lub jej braku z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi.

Pamiętaj: aby wykreślić niepotrzebne sformułowanie „współpracuje/nie współpracuje”.

 • Potwierdzenie posiadania udziału środków własnych i/lub pozyskanych z innych źródeł (np. wyciąg z uchwały budżetowej, kopia umowy) lub oświadczenia; (dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę).

Załączniki dodatkowe

 • Program edukacyjny uwzględniający wykorzystanie sal lub wiat do prowadzenia edukacji ekologicznej z zakresu jednej ze wskazanych tematyk Programu Priorytetowego wymienionych w punkcie 5.1 Regulaminu naboru (dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę).
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości; (dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę).
 • Oświadczenie, że Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania obiektu edukacyjnego w okresie 5 kolejnych lat(dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę).

Pamiętaj: W okresie trwałości zadania Beneficjent na własny koszt dokonuje napraw obiektów i sprzętów.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.