od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ogłoszenie o naborze – Brodziec

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”. Celem naboru jest wsparcie finansowe zadań, których realizacja stworzy warunki lub przyczyni się do adaptacji do zmian klimatu pomorskich, publicznych uczelni. 

Nabór skierowany jest do publicznych uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.), prowadzących swoją działalność na terenie województwa pomorskiego.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od daty jego ogłoszenia do czasu rozdysponowania puli środków budżetu, z zastrzeżeniem pkt V ust. 4, 5 i 6 Regulaminu naboru.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru o symbolu w-BRO/2022 stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. Wnioskodawca może w ramach niniejszego naboru złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinasowanie, w tym:
– jeden wniosek na zadanie nieinwestycyjnie (patrz pkt IV ust. 1a Regulaminu naboru);
– jeden na zadanie inwestycyjne (pkt IV ust. 1b albo 1c Regulaminu naboru).

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu, za pośrednictwem poczty pod adresem 80‑861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 albo za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do kancelarii Funduszu albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na ePUAP. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie
za pośrednictwem poczty elektronicznej ma adres fundusz@wfos.gdank.pl

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:
dla zadań dot. poprawy efektywności energetycznej
tel. 727 779 085, adres e-mail: doradztwo@wfos.gdansk.pl

– dla zadania dot. gospodarki wodnej/gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
tel. 506 413 347, adres e-mail: rafal.weglarek@wfos.gdansk.pl 

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.