od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ogłoszenie o naborze – Florian 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków „FLORIAN – wsparcie dla OSP” na zakup sprzętu ratowniczego w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Nabór skierowany jest do podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) z terenu województwa pomorskiego, znajdujących się na zaakceptowanej przez Ministra Klimatu i Środowiska liście sporządzonej w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23.02.2021 r., zawartego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości:

  1. Do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW
    i WFOŚiGW w Gdańsku, w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł.
  2. Do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Gdańsku, w kwocie nie mniejszej niż 150 tys. zł dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z gmin, których wskaźnik G (wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej) jest nie większy niż 800 zł, z zastrzeżeniem, że koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być mniejszy niż 200 tyś. zł, a kwota dotacji nie może przekraczać środków określonych w Porozumieniu.

Zgłoszenie należy dostarczyć w terminie do 15 czerwca 2023 r.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 9 515 000,00 zł, w tym:

NFOŚiGW –  8 895 000,00 zł

WFOŚiGW –    620 000,00 zł

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w_FLORIAN wraz z wymaganymi załącznikami.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do kancelarii Funduszu albo elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się w systemie ePUAP.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu, za pośrednictwem poczty pod adresem 80‑861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 albo za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.