od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ogłoszenie o naborze wniosków – edycja 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2024)”.

Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w formie wniosku wg wzoru o symbolu formularz Wniosek o dofinansowanie (marzec 2023) wraz z wypełnioną Kartą zadania z zakresu ochrony przyrody stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wymienionymi w formularzu wniosku załącznikami.

  • Wnioski należy składać w terminie do 30.11.2023 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.03.2024 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 29.03.2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu (ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP (przy zachowaniu ważnego podpisu elektronicznego).

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Funduszu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za zachowany w odniesieniu do papierowej formy dokumentacji, jaka wpłynie po terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu, o ile data nadania wniosku w placówce pocztowej potwierdza złożenie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu, a do Funduszu przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu wpłynęła kopia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy: pop@wfos.gdansk.pl ).

Wyniki konkursu na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego

Załączniki

Wniosek o dofinansowanie oraz dedykowana karta zadania zgodna z regulaminem konkursu 2024.

Planowany montaż finansowy zadania – plik zawiera formuły/wbudowane funkcje, przeprowadzające obliczenia.

Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy plik obejmuje wszystkie elementy zadania z wyszczególnieniem, które z nich wnioskowane są do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

a. dla zadania nieinwestycyjnego:

b. dla zadania inwestycyjnego:

Oświadczenie Wnioskodawcy o współpracy lub jej braku z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi.

Pamiętaj: aby wykreślić niepotrzebne sformułowanie „współpracuje/nie współpracuje”.

Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w przypadku Wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą (zgodnie z deklaracją w punkcie C.3a Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy należy dołączyć właściwy formularz tj. PP.I lub PP.II wraz z wymienionymi we wzorze formularza wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej.

(wybierz 1 z 2 dostępnych formularzy w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej):

Dodatkowo należy załączyć propozycję formy zabezpieczenia właściwego wykorzystania dotacji, rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, określone są w Zasadach udzielania dofinansowania Dokumenty – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (wfos.gdansk.pl). Dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.