od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków na konkurs edukacji ekologicznej w ramach PRWEE – ekoPracownia – zielone serce szkoły – 23.06.2023

Opublikowano 23.06.2023 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wznawia nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej na ekoPracownie – zielone serce szkoły w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 1) Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 (edycja 2023).

W ramach wznowienia nastąpi zmiana regulaminu na podstawie punktu 6.4. Zmiana będzie dotyczyć zniesienia podziału na powiaty. Wznowienie naboru dotyczy całego województwa pomorskiego.
 
W ramach naboru może powstać 5. pracowni OZE oraz 3 pracowni przyrodniczych.
 
Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w formie wniosku wg wzoru o symbolu w/2022_czerwiec wraz z wypełnionymi załącznikami: 
 • kartą zadania, 
 • kartą efektu rzeczowego i ekologicznego, 
 • wymienionymi w formularzu wniosku załącznikami oraz załącznikami dodatkowymi.
 • Wnioski należy składać w terminie do 07.07.2023 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 24.08.2023 r.
 • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30.08.2023 r.

Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8; 80-861 Gdańsk lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Gdańsku znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W przypadku wniosków, które zostały wysłane drogą pocztową bądź drogą kurierską decyduje data nadania papierowej wersji wniosku, natomiast w przypadku wniosków wysłanych drogą elektroniczną decyduje data wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Gdańsku znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

UWAGA:Przypominamy, że wnioskodawcą musi być organ prowadzący placówkę edukacyjną.
np. w wypadku państwowych szkół podstawowych jest to zazwyczaj gmina.

 

Podstawowe dokumenty

Lista rankingowa
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
Regulamin naboru
Katalog kosztów kwalifikowanych
Kryteria oceny wniosków

Wniosek

Wniosek, karta zadania oraz karta efektu ekologicznego i rzeczowego.

 • Planowany montaż finansowy zadania – plik zawiera formuły/wbudowane funkcje, przeprowadzające obliczenia.

Pamiętaj: koszt kwalifikowany i kwotę wnioskowanego dofinansowania należy podać w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w dół.

 • Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący wszystkie elementy zadania z wyszczególnieniem, które z nich wnioskowane są do finansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – koszty zadania muszą być powiązane z przedsięwzięciem i oszacowane na podstawie cen rynkowych.
 • Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w przypadku Wnioskodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą (zgodnie z deklaracją w punkcie C.3a Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy należy dołączyć właściwy formularz tj. PP.I wraz z wymienionymi we wzorze formularza wymaganymi załącznikami. 
 • Należy załączyć propozycję formy zabezpieczenia właściwego wykorzystania dotacji, rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, określone są w Zasadach udzielania dofinansowania. Dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o współpracy lub jej braku z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi.

Pamiętaj: aby wykreślić niepotrzebne sformułowanie „współpracuje/nie współpracuje”.

 • Potwierdzenia posiadania udziału środków własnych i/lub pozyskanych z innych źródeł (np. wyciąg z uchwały budżetowej, kopia umowy) lub oświadczenia; (dokument w formie osobnego załącznika przygotowanego przez Wnioskodawcę).
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.