od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Państwowe Jednostki Budżetowe

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków dot. zadań realizowanych w 2024 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa na realizację w 2024 roku zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obszarze województwa pomorskiego. Wniosek należy złożyć do dnia 15 marca 2023 roku. Wzory wniosku o symbolu w/2022_czerwiec i załączników należy pobrać ze strony internetowej Funduszu                   w zakładce Oferta > Nabór ogólny.

Składając wniosek należy dodatkowo wskazać podstawę prawną, z której wynika status prawny jednostki (państwowa jednostka budżetowa) oraz określić właściwego dla jednostki dysponenta części budżetowej wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

Wnioski przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk. Za termin złożenia wniosku w wersji papierowej uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Dopuszcza się również złożenie wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) po opatrzeniu wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. W takim wypadku o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu, o której mowa powyżej.

Udzielanie dofinansowania państwowym jednostkom budżetowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            w Gdańsku następuje m.in. zgodnie z:

  • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
  • przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności przepisami rozporządzenia Rady Ministrów        z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479 ze zm.).

Dokumenty do pobrania dotyczące zawartych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest Minister Klimatu i Środowiska.

Dokumenty do pobrania dotyczące zawartych umów na dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dla których dysponentem części budżetowej jest organ inny niż Minister Klimatu i Środowiska.

Wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej winny być składane przez państwowe jednostki budżetowe do WFOŚiGW w Gdańsku minimum 60 dni przed planowanym terminem płatności.

Ostateczny termin składania przez Fundusze do Ministra Klimatu i Środowiska wszystkich dokumentów upływa odpowiednio:

  • wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, a także wniosków o korektę wcześniej wydanych decyzji Ministra Finansów (dot. zmiany kwoty, jak również klasyfikacji wydatków):
    • dla zadań, które nie posiadają zapewnienia dofinansowania – 16 listopada danego roku budżetowego,
    • dla zadań, które posiadają decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania z budżetu państwa – 5 listopada danego roku budżetowego,
  • wniosków o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadań z rezerwy celowej oraz wniosków o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadań – 1 grudnia danego roku budżetowego. Termin ten nie dotyczy zadań, które będą realizowane od roku następującego po danym roku budżetowym.
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.