od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku). W Polityce opisano zasady gromadzenia oraz wykorzystania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz zbliżonych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8,
tel. 58 743 18 31,
e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl .

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora można kontaktować się:
– z wykorzystaniem powyższych danych adresowych,
– z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@wfos.gdansk.pl

Zakres zbieranych danych

W trakcie Pani/Pana wizyty na stronie www WFOŚiGW w Gdańsku zbieramy:
– informacje o Pani/Pana aktywności w trakcie korzystania z naszej strony www i Portalu Beneficjenta, w tym m.in.: czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron,
– informacje o urządzeniach, z których Pani/Pan korzysta w celu uzyskania dostępu do naszych usług, w tym m.in.: marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina dostępu do naszych usług, adres strony internetowej, z której przekierowano Panią/Pana na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych zapytań, dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się.

Za pośrednictwem Portalu Beneficjenta przetwarzamy:
– dane identyfikujące Panią/Pana – informacje podawane podczas rejestracji konta w Portalu,
– dane logowania do Pani/Pana konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło.

W trakcie Pani/Pana wizyty w Funduszu:
– nagrania przedstawiające wizerunek Pani/Pana osoby mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w naszych systemach wraz z datą i godziną wizyty.

Podczas rozmowy telefonicznej kiedy dzwoni Pani/Pan na numer ogólny WFOŚiGW, na infolinię „Czyste Powietrze” lub bezpośrednio do pracowników zajmujących się poszczególnymi programami i sprawami, rozmowy mogą być nagrywane, zaś nagrania zarejestrowanych rozmów telefonicznych będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

WFOŚiGW w Gdańsku przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
– udzielenia dofinansowania na zadania związane z ochroną środowiska, jego rozliczenia i kontroli,
– udostępnienia informacji o działalności i ofercie Funduszu,
– monitorowania bezpieczeństwa w siedzibie Funduszu i jego najbliższym otoczeniu,
– analizy   ruchu   sieciowego,   zapewnienia bezpieczeństwa  w  ramach  serwisu  oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*)

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

art. 224 § 1 Kodeksu Pracy
Jako instytucja finansowa – jednostka sektora finansów publicznych podejmujemy wysiłek dla zapewnienia maksymalnej ochrony zasobów, w tym danych, danych osobowych i informacji – zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Fundusz na szkodę. W tym celu prowadzimy zgodnie z prawem monitoring wizyjny w przestrzeni obiektu przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku (pomieszczenia wspólne i komunikacyjne, nie wydzielone jako odrębne pokoje biurowe czy sale) i najbliższym otoczeniu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO
Ustalenie tożsamości przed udzieleniem dofinansowania

RODO, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Kontaktujemy się z Panią/Panem pod podanym adresem korespondencyjnym, numerem telefonu, w tym wiadomości tekstowe, czy adresem e-mail, aby zrealizować proces udzielenia dofinansowania i jego rozliczenia

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb beneficjentów.
Zapewnienie odpowiedniej obsługi, będącej odpowiedzią na Pani/Pana potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego możemy kierować krótkie informacje lub ankiety z prośbą o informację zwrotną; zapewniamy, że informacje/ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one uciążliwe i nie naruszały prawa do prywatności; jednocześnie można w każdej chwili poinformować nas, że nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas takich treści – wówczas, zgodnie z żądaniem, wysyłka zostanie zablokowana.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako administrator danych będący instytucją publiczną mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Jako instytucja publiczna prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa następującym kategoriom odbiorców:

  • sądom, prokuraturze, policji
  • organom nadzoru i kontroli

Przekazywanie danych poza teren Unii Europejskiej

Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały okres realizacji dofinansowania i trwałości projektu z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są archiwizowane i przechowywane przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w WFOŚiGW w Gdańsku.

Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Nagrania rozmów telefonicznych są przechowywane przez okres do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i skorzystania z dofinansowania.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych

Administrator danych zapewnia Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, które przechowuje.  Ma Pani/Pan je sprostować, żądać ich kopii lub usunięcia, złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz zażądać przeniesienia danych do innego administratora danych. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez  Administratora  Pani/Pana  danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z przysługujących praw muszą się Państwo zwrócić do nas z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą.

Wnioski należy składać na piśmie (czytelnie podpisane) na adres: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: iod@wfos.gdansk.pl.

Wnioski złożone w formie ustnej będą potwierdzane notatką służbową. Pracownik przyjmujący żądanie może w celu weryfikacji tożsamości poprosić o okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz podpisanie notatki.

Zastrzegamy, iż nie udzielamy odpowiedzi w rozmowie telefonicznej.

Odpowiedź zgodna z zakresem żądania, zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę możemy wydłużyć okres o kolejne dwa miesiące, wówczas zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi poinformujemy Państwa o przyczynie opóźnienia.

W określonych sytuacjach zgodnie z art. 17 RODO możemy odmówić realizacji wniosku, poinformujemy wtedy Państwa o odmowie realizacji żądania ze wskazaniem powodów niepodjęcia działań i możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www: https://uodo.gov.pl/

Definicje i skróty*

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny, WFOŚiGW w Gdańsku publikuje poniższe klauzule:

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.