od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Program: Agroenergia

Program: Agroenergia

Logo Agroenergia

                                                 NABÓR WKRÓTCE

 

Cel programu

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych zainstalowanych w gospodarstwach rolniczych.

 

Zakres programu

 1. Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż:
 • instalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW,
 • instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który określa zakres przedsięwzięcia,
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o łącznej mocy powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW). Złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, na potrzeby własne wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 1. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest realizacja jednej z inwestycji określonej w pkt. 1).

 

UWAGA! Dofinansowania nie można otrzymać na przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

WAŻNE! Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku pomp ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid – podpisanie protokołu odbioru.

 

Dla kogo?

Adresatami programu są:

 • osoby fizyczne, które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych (o powierzchni od 1 do 300 ha) oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku osobiście prowadzą gospodarstwo rolne,
 • osoby prawne, które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych (o powierzchni od 1 do 300 ha) oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

W przypadku składania wniosku przez dzierżawcę, należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej albo gospodarczej w zakresie usług rolniczych.

 

Forma dofinansowania

Dotacja

 

Intensywność dofinansowania

 • Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z tabelą:

 

moc instalacji (kW)

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż (zł)

10<kW≤30

do 20%

15 000

30<kW≤50

do 13%

25 000

 

 • Na budowę instalacji hybrydowej – fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa z pompą ciepła (sprzężone w jeden układ) – dofinansowanie wyliczane jest zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia. Inwestorzy mogą też liczyć na dodatek w wysokości 10 000 zł.   
 • Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

 

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.06.2027.

Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie są kwalifikowane.

Przedsięwzięcie nie może zostać rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Gdańsku.

Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu.

 

Sposób składania wniosków

Szczegóły zostaną podane w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z pracownikami Działu Programów Regionalnych email: agroenergia@wfos.gdansk.pl  lub z naszymi doradcami energetycznymi!

Powiaty, kontakty

Paweł Detmer:

Tel.: 58 743 18 81    Kom.: 737 193 937

e-mail: pawel.detmer@wfos.gdansk.pl,

Marcin Gregorowicz:

Tel.: 58 743 18 77     Kom.: 727 779 085

e-mail: marcin.gregorowicz@wfos.gdansk.pl 

Piotr Kumpiecki:

Tel.: 58 743 18 85    Kom.: 727 798 372

e-mail: piotr.kumpiecki@wfos.gdansk.pl

Michał Leszczyński:

Tel.: 58 743 18 82    Kom.: 737 195 948

e-mail: michal.leszczynski@wfos.gdansk.pl

Monika Porazik:

Tel.: 58 743 18 63    Kom.: 727 797 182

e-mail: monika.porazik@wfos.gdansk.pl

Malwina Śnieg:

Tel.: 58 743 18 80    Kom.: 727 797 183

e-mail: malwina.snieg@wfos.gdansk.pl

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.