od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) jest jednym z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów założonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013.

Głównym celem tego programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijania spójności terytorialnej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce w nowym okresie programowym na lata 2007-2013. Na jego realizację Polska otrzyma z unijnego budżetu ponad 27 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie ok. 5 mld euro.

W ramach PO IiŚ przewidziano dofinansowanie dla inwestycji komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody i bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. Wsparcie z Programu otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, Parki Narodowe i Lasy Państwowe.

Na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007 roku zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie realizacji „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 ml euro) Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej.

Do zadań WFOŚiGW w Gdańsku należy przede wszystkim:

  1. przygotowanie i ocena projektów (w tym zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ),
  2. prowadzenie działań kontrolnych (m.in. w zakresie zamówień publicznych oraz zawieranych umów dla zadań objętych danym projektem),
  3. monitoring i sprawozdawczość,
  4. zarządzanie finansowe i rozliczanie projektów,
  5. informacja i promocja.

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku są członkami Grupy Roboczej na poziomie krajowym powoływanej przez Ministerstwo Środowiska do oceny projektów złożonych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ocenie przez Grupę Roboczą podlegają jedynie projekty, które pozytywnie przeszły ocenę wg kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Eksperci powoływani w ramach Grypy Roboczej mają za zadanie ocenę projektów według kryteriów merytorycznych II stopnia. Projekty oceniane są przez Zespoły ds. oceny w skład których wchodzą eksperci z następujących dziedzin:

  1. Aspekty techniczne
  2. Rozwiązania instytucjonalne oraz formalno-prawne
  3. Analiza finansowo-ekonomiczna
  4. Procedury Ocen Oddziaływania na Środowisko

Archiwum informacji dotyczących wdrażania funduszy w perspektywie 2007-2013 znajduje się pod adresem https://arch.wfos.gdansk.pl

 

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.