Przejdź do treści
x

Edukacja dla przyrody

Obrazy projektu
Wizualizacja jednego z remontowanych budynków
Informacje podstawowe dot. projektu

Beneficjent: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

  • Oś priorytetowa 11 Środowisko
  • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

  • Wartość projektu: 9 013 672,07 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 6 306 350,45 PLN
Body

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona stanu środowiska naturalnego i ochrona różnorodności biologicznej, celem głównym – zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.

Planowane efekty:

Funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej, które przyczyni się do poszerzenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, zwiększenia świadomości realnych problemów dot. środowiska oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie, co w konsekwencji przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i ochrony środowiska naturalnego.

Blok treści z plikami
Treść

BanerFE