Przejdź do treści
x

Edukacja dla przyrody

Obrazy projektu
Wizualizacja jednego z remontowanych budynków
Informacje podstawowe dot. projektu

Beneficjent: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

  • Oś priorytetowa 11 Środowisko
  • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

  • Wartość projektu: 9 013 672,07 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 6 306 350,45 PLN
Body

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona stanu środowiska naturalnego i ochrona różnorodności biologicznej, celem głównym – zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.

Planowane efekty:

Stworzenie warunków do rozwoju  oferty edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego poprzez rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech centrów edukacji ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Blok treści z plikami
Treść

BanerFE