Przejdź do treści
x

Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza

Obrazy projektu
Rysunek przedstawiający członków rodziny "Pomorscy"
Informacje podstawowe dot. projektu

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0008/15-00

RPO WP 2014-2020

Oś priorytetowa 11 Środowisko

Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

Wartość projektu: 3 548 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 483 950,00 PLN

Body

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój województwa pomorskiego wśród mieszkańców, turystów oraz indywidualnych użytkowników korzystających ze środowiska. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą szeroko zakrojonej kampanii informacyjno–edukacyjnej.

W ramach kampanii wykorzystany zostanie szeroki wachlarz działań, począwszy od bezpośrednich interakcji z mieszkańcami i turystami w trakcie imprez masowych z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych. Narzędziem, który wzmocni interaktywny przekaz kampanii będzie interaktywna wystawa plenerowa instalowana czasowo w różnych miejscowościach na Pomorzu. Zwiększenie zasięgu oddziaływania kampanii, w odniesieniu do grupy odbiorców oraz obszaru, umożliwią zróżnicowane kanały przekazu (np. regionalna telewizja, radio, prasa, Internet, prywatne poradnie medyczne, komunikacja publiczna). Rozpoznawalność kampanii wzmocnią zaplanowane działania wykorzystujące nośniki reklamy zewnętrznej. Dodatkowo, nowoczesne środki dydaktyczne podniosą atrakcyjność i skuteczność kampanii.

Dodatkowo w celu zwiększenia zasięgu przekazu kampanii oraz intensyfikacji efektów realizowanych działań, do współpracy w trakcie realizacji kampanii zapraszane będą również inne instytucje i organizacje, które będą stanowiły kolejne kanały dystrybucji dla kampanii (tzw. promotorzy kampanii). Zapewniony zostanie im darmowy dostęp do informacji i materiałów, które będą mogli wykorzystywać na swoich stronach internetowych, w publikacjach oraz organizowanych wydarzeniach.

Kampania została zaprojektowana w sposób zapewniający interaktywny kontakt z odbiorcami oraz ich aktywizację. Upowszechnianie zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz wzbudzenie proekologicznej aktywności mieszkańców i turystów w trakcie prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych zachęcą ich do wzięcia współodpowiedzialności za stan środowiska i zrównoważony rozwój regionu. Dzięki temu kampania będzie oddziaływać na kształtowanie indywidualnych systemów wartości i w długim okresie czasu zapewni trwałą zmianę postaw społecznych.

Działania edukacyjne realizowane prowadzone będą przez okres 3 lat, a w każdym roku trwania kampanii akcentowane będą kolejne tematy przewodnie: efektywne gospodarowanie zasobami, gospodarka obiegowa, ochrona bioróżnorodności. Szacuje się, że działania edukacyjne skierowane do mieszkańców i turystów obejmą co najmniej 500 tys. osób.

Cele projektu:

Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój województwa pomorskiego wśród mieszkańców, turystów oraz indywidualnych użytkowników korzystających ze środowiska.

Planowane efekty:

Szacuje się, że działania edukacyjne skierowane do mieszkańców i turystów obejmą co najmniej 500 tys osób. Kampania przyniesie wymierne efekty dla regionu. Zwiększona świadomość i aktywność proekologiczna społeczeństwa ułatwi prowadzenie dialogu społecznego w regionie i wpłynie na złagodzenie konfliktów społecznych, które stanowią częstą barierę w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Zwiększy to również akceptację dla realizowanych na Pomorzu przedsięwzięć infrastrukturalnych służących ochronie środowiska. Aktywizacja mieszkańców przełoży się na zaangażowanie społeczne w realizację celów regionalnej polityki ekologicznej oraz wzmocnienie rozwoju zrównoważonej turystyki w województwie pomorskim. 

Dedykowana strona internetowa kampanii:

(kliknij obrazek poniżej)

poczujklimat.pl

poczujklimat.pl

 

Blok treści z plikami
Treść

BanerFE