Przejdź do treści
x

Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza

Obrazy projektu
Widok ogólny na rezerwat Biała Góra
Informacje podstawowe dot. projektu

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0012/15-00

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020
 • Oś priorytetowa 11 Środowisko
 • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • Wartość projektu: 2 708 323,41 PLN
 • Wkład Funduszu Europejskiego: 1 875 666,39 PLN
Body

  Cele projektu:

  Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza.

  Cele szczegółowe (gwarantujące osiągnięcie celu głównego):

  • wypełnienie działań ochronnych wynikających z planów ochrony i zadań ochronnych wyznaczonych przepisami prawa dla rezerwatów;
  • stworzenie odpowiednich warunków technicznych i środowiskowych (związanych z ich bezpośrednim otoczeniem) dla zachowania objętych projektem populacji i ekosystemów, a więc dla zachowania bioróżnorodności rezerwatów objętych projektem;
  • zapewnienie właściwej relacji człowiek-środowisko w lokalizacjach objętych projektem;
  • skierowanie zwiększonych zasobów finansowych na realizację zadań z zakresu zapewnienia bioróżnorodności.

  Cele operacyjne (wytyczne dla działań niezbędnych do osiągnięcia rezultatów projektu):

  • stworzenie, bądź przywrócenie do funkcji infrastruktury ochronnej;
  • stworzenie, bądź przywrócenie do funkcji infrastruktury regulującej stosunki wodne;
  • zmniejszenie antropopresji;
  • właściwe dla danych gatunków/ekosystemów działania z zakresu ochrony czynnej;
  • stworzenie w rezerwatach warunków umożliwiających realizację ochrony czynnej;
  • stworzenie infrastruktury zapewniającej ukierunkowanie ruchu turystycznego;
  • stworzenie infrastruktury edukacyjnej i turystycznej zapewniającej prawidłowość procesu obcowania z przyrodą (bezszkodowej dla tej ostatniej) oraz budującej postawy proekologiczne;
  • zapewnienie właściwej komunikacji z interesariuszami projektu (szczególnie mieszkańcami i turystami) w zakresie działań projektowych (społeczna odpowiedzialność projektu);
  • zapewnienie danych dla określania kierunków dalszej ochrony w drodze oceny sytuacji gatunków/ekosystemów w trakcie projektu;
  • monitoring w rezerwatach, gdzie jest to wymagane;
  • właściwe zarządzanie finansowe projektem w czasie.

  Cele pośrednie (oddziaływania projektu):

  • wpływ na potencjał do wzrostu liczby turystów nastawionych na kontakt z przyrodą;
  • wpływ na wzrost potencjału generowania przychodów z turystyki w miejscowościach objętych projektem;
  • podniesienie świadomości środowiskowej i postaw proeokologicznych społeczeństwa w zakresie obcowania z naturą oraz konieczności powadzenia działań ochronnych.

  Planowane efekty:

  Wśród zasadniczych wskaźników projektu wymienić można: wsparcie 18 form ochrony przyrody, odnowienie 7,1 km szlaków turystycznych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, związanej z edukacją ekologiczną.


   Kontakt:

   Małgorzata Majerczyk

    

   Joanna Przytarska

     

     

    Blok treści z plikami
    Treść

    BanerFE