Przejdź do treści
x

Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody - kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza

Obrazy projektu
Obrazek poglądowy
Informacje podstawowe dot. projektu

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0018/15-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

 • Oś priorytetowa 11 Środowisko
 • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

 • Wartość projektu: 2 097 610,00 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 1 423 975,00 PLN
Body

  Cele projektu:

  Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie jak największej liczbie odbiorców dostępu do rzetelnej, aktualnej i popartej badaniami naukowymi wiedzy oraz efektywnych form edukacji ekologicznej. Zaplanowane w projekcie działania informacyjne i edukacyjne w swym zamiarze ukierunkowane są na:

  • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji odbiorców, a poprzez to racjonalizowanie decyzji i postępowania w odniesieniu do korzystania z walorów przyrodniczych Pomorza i ich ratowania,
  • wypracowanie wsparcia we wdrażaniu zapisów dokumentów strategicznych w zakresie ochrony przyrody,
  • zminimalizowanie zagrożeń powodujących degradację siedlisk oraz struktury zasobów gatunków, szczególnie tych prawnie chronionych,
  • zrozumienie celowości przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju i tego, że rozwój gospodarczy czy też turystyki uzależniony jest od bogactwa i dobrego stanu żywych zasobów i walorów przyrodniczych i bez spełnienia tego warunku jego egzystencja stoi pod znakiem zapytania,
  • zatrzymanie procesów utraty różnorodności biologicznej.

  Planowane efekty:

  Podniesienie blisko u miliona mieszkańców Pomorza i turystów świadomości ekologicznej w zakresie postaw pro-przyrodniczych, które będą sprzyjały zabezpieczeniu zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa pomorskiego.

  Blok treści z plikami
  Pliki
  Załącznik Rozmiar
  Certa zaproszenie 307.35 KB
  Okoń zaproszenie 309.57 KB
  Szczupak zaproszenie 320.52 KB
  Treść

  BanerFE