Przejdź do treści
x

Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka

Obrazy projektu
Siewkowaty brodzący
Informacje podstawowe dot. projektu

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0019/15-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

  • Oś priorytetowa 11 Środowisko
  • Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

  • Wartość projektu: 3 841 950,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 2 689 365,00 PLN
Body

Cele projektu:

  • Celem pierwszym jest ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk ptaków przed niekontrolowanym ruchem turystycznym.
  • Celem drugim jest podniesienie poziomu społecznej akceptacji dla idei i metod ochrony rezerwatu.
  • Celem trzecim jest zachowanie cennych wartości przyrodniczych Beki poprzez działania z zakresu ochrony czynnej.

Planowane efekty:

  • Dla celu pierwszego: przygotowanie łącznie 5,2 km szlaków komunikacyjnych, w tym 4,5 km szlaków zmodernizowanych oraz budowa nowego odcinka o długości 0,7 km, zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem terenów chronionych o powierzchni 193 ha.
  • Dla celu drugiego: dotarcie z kampanią informacyjną do 50 000 osób (w tym kampania internetowa), rozpowszechnienie publikacji informacyjno-edukacyjnych do 6 000 osób.
  • Dla celu trzeciego: w wyniku prowadzonego gospodarowania rolnego na łąkach i pastwiskach rezerwatu, tj. koszenia i wypasu bydła, stan nadmorskich siedlisk przyrodniczych w rezerwacie i populacji związanych z nimi gatunków zostanie co najmniej w stanie niepogorszonym.
Blok treści z plikami
Treść

BanerFE