od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Gospodarka wodno-ściekowa poza granicami aglomeracji

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych

Wznowienie naboru wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wznawia nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-GWS/2021 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w sposób ciągły, do wyczerpania środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał. Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania podlega publikacji na stronie internetowej Funduszu.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o aktualizacji treści Regulaminu konkursu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.  Zgodnie z aktualizacją, kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie udokumentowane wydatki poniesione od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.11.2023 r.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.