od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Uwaga gminy poszkodowane w 2017r w wyniku zjawisk o charakterze klęski żywiołowej

Dach pokryty dachówką azbestową

Uwaga gminy poszkodowane w 2017r w wyniku zjawisk o charakterze klęski żywiołowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że przyjmuje wnioski
o dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, których wystąpienie zostanie potwierdzone przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 800 zł/Mg odpadów zawierających azbest

Środki przeznaczone na dofinansowanie ww. zadań udostępnione będą przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „SYSTEM –Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Beneficjentami końcowymi są jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego, na terenie których wystąpiła klęska żywiołowa lub zdarzenie noszące znamiona klęski żywiołowej.

Do refundacji poniesionych kosztów konieczne są następujące dokumenty:

  • faktury za wykonaną usługę,
  • dokumentacja fotograficzna obrazująca aktualny stan przed rozpoczęciem prac – do wglądu
    w gminie,
  • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest (dotyczy transportu
    i unieszkodliwiania odpadów) – do wglądu w gminie,
  • oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska – do wglądu w gminie (kopie kart należy dostarczyć do Funduszu wraz z rozliczeniem umowy).

W związku z koniecznością zachowania przez WFOŚiGW w Gdańsku terminu naboru wniosków o udostępnienie środków NFOŚiGW, prosimy zainteresowane gminy o pilną inwentaryzację powstałych w wyniku zdarzenia odpadów zawierających azbest oraz składanie wniosków o dofinansowanie do Funduszu w Gdańsku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2017r. Obowiązuje data dostarczenia wniosku w formie papierowej. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać na zasadach ogólnych w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne 8, na obowiązujących formularzach dostępnych  pod adresem www.wfos.gdansk.pl.

Kontakt : Ireneusz Dzikowski tel. (58) 743 18 45

Previous 50 ton niebezpiecznych odpadów mniej!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.