od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

UWAGA KONKURS DLA GMIN POSZKODOWANYCH W 2017 ROKU!

Celem konkursu „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”  jest likwidacja skutków wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko.

UWAGA KONKURS DLA GMIN POSZKODOWANYCH W 2017 ROKU!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, które przeznaczą uzyskane z WFOŚiGW środki na finansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych w wyniku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, o którym mowa w piśmie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19 września 2017 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Dofinansowane będą działania polegające na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest lub na transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

  • 600 zł/tona odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  • 300 zł/tona odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. 

UWAGA:

Ze względu na ograniczony budżet konkursu, rzeczywisty poziom dofinansowania zadań po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Mając na uwadze powyższe, we wnioskach o dofinansowanie należy uwzględnić rzeczywiste zapotrzebowanie na dotację w 2018 roku.

Wnioski należy składać w siedzibie Funduszu do 31 sierpnia 2018 roku. Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyjne dla Konkursu „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej” znajdą Państwo w dziale Konkursy.

Previous Uwaga rusza nowy konkurs WFOŚiGW w Gdańsku !
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.