Przejdź do treści
x
Warsztaty w ramach projektu „Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego” zdj. Gdańska Fundacja Wody

Innowacyjne Technologie Środowiskowe

ETV (Environmental Technology Verification) – Weryfikacja Technologii Środowiskowych. Brzmi obco i niezrozumiale? ETV to narzędzie, które wspiera wprowadzanie i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych. Firmy, które oferują nowatorskie rozwiązania często spotykają się z wątpliwościami ze strony potencjalnych nabywców. Nabywcy preferują technologie konwencjonalne o potwierdzonym działaniu. Nie zważają na to, że sprawność tych rozwiązań jest często gorsza od technologii innowacyjnych. Z czego wynika zatem taka reakcja? Powodem jest brak rzetelnego potwierdzenia zgodności działania innowacyjnej technologii z deklaracją firmy. System ETV pozwala w sposób wiarygodny i bezstronny potwierdzić  efekt działania technologii deklarowany przez dostawcę nowatorskiej technologii. Podstawą do przeprowadzenia weryfikacji są rzetelne dane z badań technologii. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W rezultacie weryfikacji dostawca technologii uzyskuje Świadectwo Weryfikacji, które zostaje opublikowane w rejestrze zweryfikowanych technologii Komisji Europejskiej – czytamy na stronie Ministerstwa Środowiska.  ETV jest sztandarowym przedsięwzięciem Ministerstwa Środowiska, ujętym w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. System dostarcza niezależnej, bezstronnej i wiarygodnej informacji o innowacyjnych technologiach środowiskowych.

Ochrona wód i właściwa gospodarka wodno-ściekowa od początku lat 90-tych XX wieku stanowią priorytety dla ochrony środowiska w Polsce. W obszarach tych wciąż poszukiwane są innowacyjne rozwiązania, w tym coraz częściej mające na celu poprawę efektywności energetycznej komunalnych oczyszczalni ścieków. Z tych powodów rozpoczęła się realizacja projektu „Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego”. Partnerami zadania była Gdańska Fundacja Wody, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic oraz Aquateam z Norwegii. Projekt finansowany był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Dofinansowania udzielił także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem przedsięwzięcia było promowanie stosowania ETV we wprowadzaniu nowatorskich, energooszczędnych rozwiązań w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Projekt obejmował realizację podstawowych działań: ocenę potencjału, rozwój zaplecza, budowanie świadomości o ETV, zawiązanie polsko-norweskiej sieci współpracy. Pozwoliło to stworzyć podwaliny pod budowę platformy współpracy dla wykorzystania ETV w Polsce i Norwegii.

W ramach realizacji projektu zorganizowano warsztaty dla nabywców, dostawców technologii, jednostek badawczych. Odbyły się one w Gdańsku, podczas Targów Poleko Systems w Poznaniu oraz w Norwegii. W spotkaniach udział wzięło 213 osób.  Opracowane zostały także materiały szkoleniowe, broszury informacyjne oraz raport „Analiza ścieżek odzysku energii i poprawy efektywności w komunalnych oczyszczalniach ścieków”.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu wiedzy i świadomości osób zatrudnionych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, m.in. na temat efektywności energetycznej, ograniczania wytwarzania odpadów, emisji szkodliwych substancji do atmosfery, gleby i wody. Wpłynęła na lepsze zarządzanie obiektami wodno-ściekowymi, lepszą efektywność stosowanych rozwiązań, a w konsekwencji  na poprawę stanu środowiska naturalnego.