Przejdź do treści
x
las

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wiemy, że wiele instytucji prężnie działających w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju planuje realizować projekty w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego nastąpiła aktualizacja regulaminu konkursu w zakresie §2 „Uczestnicy Konkursu”.

Konkurs skierowany jest do: 

1) producentów audycji radiowych mających zapewnioną emisję cyklu audycji o tematyce konkursowej w radiu o zasięgu obejmującym województwo pomorskie, 

2) organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), prowadzących działania edukacyjne na terenie województwa pomorskiego, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna,

3) jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń i związków oraz ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa pomorskiego (tj. wojewódzkich osób prawnych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego) prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (z wyjątkiem szkół), 

4) parków narodowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1098), prowadzących działalność z zakresu edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego,

5) PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.),

6) uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)

 

Zapraszamy do składania wniosków w terminie do 30 listopada 2021 r. 

Więcej informacji o konkursie: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/konkurs-na-zadania-zakresu-edukacji-ekologicznej-dla-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2022