Przejdź do treści
x
WFOŚ

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż biogazowego agregatu prądotwórczego Petra 630C oraz modułu sprężania biogazu z dmuchawą typu Rots'a DM113

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
BIOGAZOWEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO PETRA 630C O MOCY ELELEKTRYCZNEJ 482 kWe W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ
ORAZ MODUŁU SPRĘŻANIA BIOGAZU Z DMUCHAWĄ TYPU ROTS’A DM113
W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ
 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu przetargu:
  1. Biogazowy agregat prądotwórczy PETRA 630C o znamionowej mocy elektrycznej 482 kWe stanowiący urządzenie elektromechaniczne przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej na skutek spalania paliwa biogazowego, pozyskiwanego z instalacji odgazowania składowiska odpadów. Agregat składa się z biogazowego silnika spalinowego PERKINS typ 4008-30 TRS 2 i prądnicy synchronicznej MARELLI MJB355MB4 oraz układów wspomagających pracę silnika i prądnicy w postaci układu zasilania paliwem biogazowym, chłodzenia, wyprowadzenia energii elektrycznej oraz sterowania. Zespół prądotwórczy został zabudowany w obudoawie kontenerowej wraz z układem wyprowadzenia energii elektrycznej i sterowania zainstalowanych w oddzielonym pomieszczeniu wewnątrz kontenera. Na dachu kontenera zostały zainstalowane zewnętrzne elementy układu chłodzenia silnika, układ wylotu spalin oraz zamontowano elementy układu wentylacji kontenera.
  2. Moduł sprężania biogazu z dmuchawą typu Rots’a DM113 zabudowany w odrębnym kontenerze, którego zadaniem jest zebranie (zassanie) biogazu z instalacji studni odgazowujących składowisko odpadów, podniesienie ciśnienia biogazu (sprężanie) do wartości umożliwiającej zasilanie silnika spalinowego oraz kontrola parametrów fizycznych i chemicznych biogazu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu, w tym m.in. ocena stanu technicznego urządzeń oraz dokumentacja fotograficzną została zawarta w ekspertyzie dr. inż. Macieja Ziółkowskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku - istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotową ekspertyzą, po uprzednim podaniu adresu e-mail, na który powyższy dokument zostanie przesłany.
 3. Miejsce położenia przedmiotu przetargu: teren składowiska odpadów w Rybskiej Karczmie, stanowiącej część miejscowości Rybno, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie.
 4. Dokumentacja techniczno-ruchowa agregatu i stacji sprężania gazu oraz dokumentacja eksploatacyjna zostanie wydana wraz z wydaniem przedmiotu przetargu.
 5. Zobowiązania i obciążenia, których przedmiotem są urządzenia: brak.
 6. Wysokość ceny wywoławczej: 994.348,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 00/100).
 7. Cena wywoławcza wskazana w pkt 6 stanowi cenę netto, która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy.
 8. Dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w nie więcej niż trzech ratach, z zastrzeżeniem, że termin płatności pierwszej raty nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży, a termin płatności ostatniej raty do dnia 30 września 2020 roku. W takim przypadku w ofercie należy podać propozycję zabezpieczenia spłaty rat. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku według swojego uznania może zaakceptować lub odmówić zaproponowaną formę zabezpieczenia.
 9. Termin wydania urządzeń:
  1. do uzgodnienia, nie wcześniej jednak niż po podpisaniu umowy i zapłacie całości ceny;
  2. w przypadku wyboru opcji zapłaty ceny w ratach wydanie nastąpi po zapłacie pierwszej raty, wynoszącej nie mniej niż 50% ceny i tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w takim przypadku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozostanie właścicielem urządzeń do czasu zapłaty całości ceny (zastrzeżenie prawa własności do czasu zapłaty całości ceny - art. 589 i nast. k.c.).
 10. Warunki udziału w przetargu: do udziału w przetargu są dopuszczeni oferenci, którzy:
  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przystąpienie do umowy sprzedaży,
  2. wywiązują się z ciążących na nich zobowiązań publicznoprawnych na rzecz właściwych organów oraz podmiotów i nie mają w stosunku do nich żadnych zaległości – przy podpisaniu umowy z oferentem, którego oferta została wybrana koniecznym będzie potwierdzenie powyższego oświadczenie poprzez złożenie stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z ciążących zobowiązań publicznoprawnych.
 11. Sposób i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta nabycia biogazowego agregatu prądotwórczego PETRA 630C oraz modułu sprężania biogazu z dmuchawą typu Rots’a DM113” w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.
 12. Termin składania pisemnych ofert: 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 20 maja 2020 roku, godz. 15.00.
 13. Pisemna oferta powinna zostać złożona na formularzu (do pobrania poniżej).
 14. Przewiduje się możliwość oględzin urządzeń będących przedmiotem przetargu, w tym dokonanie próby ruchowej, w okresie publikacji ogłoszenia po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 15. Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:
  1. w kwestiach zabezpieczeń: Jolanta Gąsiorowska - Kierownik Zespołu ds. Analiz Finansowych i Kontroli Zarządczej,
   tel. 58 743 18 35, jolanta.gasiorowska@wfos.gdansk.pl,
  2. w kwestiach technicznych: Seweryn Szultka - Inspektor Zespół ds. Obsługi Technicznej,
   tel. 58 743 18 87, seweryn.szultka@wfos.gdansk.pl,
  3. w kwestiach prawnych: Patryk Standarski - Radca prawny,
   tel. 58 743 18 54, patryk.standarski@wfos.gdansk.pl.
 16. Termin i miejsce jawnej części przetargu: część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 20 maja 2020 roku o godz. 15.15 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk, Sala Konferencyjna.
 17. Termin zamknięcia przetargu: 20 maja 2020 roku.
 18. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  1. wysokość wadium ustala się na kwotę: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
  2. wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, a także w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
  3. wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy w BGK nr 16 1130 1121 0006 5588 1320 0001, w takim terminie, aby wpłynęło na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku najpóźniej w dniu 19 maja 2020 roku,
  4. wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w innej formie należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, najpóźniej w dniu 19 maja 2020 roku,
  5. wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia; wypłata wadium nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu,
  6. wadium wniesione w innej formie przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.
 19. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
 20. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu wadium ulega przepadkowi.
 21. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanych.
 22. Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także przedłużenie terminu na składanie ofert, bez podania przyczyn.

   

Pliki
Załącznik Rozmiar
Formularz oferty 16.94 KB