Przejdź do treści
x
WFOŚ

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż biogazowego agregatu prądotwórczego Petra 630C oraz modułu sprężania biogazu z dmuchawą typu Rots'a DM113

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż biogazowego agregatu prądotwórczego Petra 630C w zabudowie kontenerowej oraz modułu sprężania biogazu z dmuchawą typu Rots'a DM113 w zabudowie kontenerowej.

 

1. Ogólna charakterystyka przedmiotu przetargu: 
a) Biogazowy agregat prądotwórczy PETRA 630C stanowiący urządzenie elektromechaniczne przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej na skutek spalania paliwa biogazowego, pozyskiwanego z instalacji odgazowania składowiska odpadów. Agregat składa się z biogazowego silnika spalinowego i prądnicy synchronicznej oraz układów wspomagających pracę silnika i prądnicy w postaci układu zasilania paliwem biogazowym, chłodzenia, wyprowadzenia energii elektrycznej oraz sterowania. Zespół prądotwórczy został zabudowany w obudowie kontenerowej wraz z układem wyprowadzenia energii elektrycznej i sterowania zainstalowanych w oddzielonym pomieszczeniu wewnątrz kontenera. Na dachu kontenera zostały zainstalowane zewnętrzne elementy układu chłodzenia silnika, układ wylotu spalin oraz zamontowano elementy układu wentylacji kontenera.
b) Moduł sprężania biogazu z dmuchawą typu Rots’a DM113 zabudowany w odrębnym kontenerze, którego zadaniem jest zebranie (zassanie) biogazu z instalacji studni odgazowujących składowisko odpadów, podniesienie ciśnienia biogazu (sprężanie) do wartości umożliwiającej zasilanie silnika spalinowego oraz kontrola parametrów fizycznych i chemicznych biogazu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu, w tym m.in. ocena stanu technicznego urządzeń oraz dokumentacja fotograficzną została zawarta w ekspertyzie dr. inż. Macieja Ziółkowskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku - istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotową ekspertyzą, po uprzednim podaniu adresu e-mail, na który powyższy dokument zostanie przesłany.

3. Miejsce położenia przedmiotu przetargu: teren składowiska odpadów w Rybskiej Karczmie, stanowiącej część miejscowości Rybno, gmina Gniewino, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

4. Dokumentacja techniczno-ruchowa agregatu i stacji sprężania gazu oraz dokumentacja eksploatacyjna zostanie wydana wraz z wydaniem przedmiotu przetargu.

5. Zobowiązania i obciążenia, których przedmiotem są urządzenia: brak.

6. Wysokość ceny wywoławczej: 1.212.620,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

7. Cena wywoławcza wskazana w pkt 6 stanowi cenę netto, która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy.

8. Dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w nie więcej niż trzech ratach, z zastrzeżeniem, że termin płatności pierwszej raty nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży, a termin płatności ostatniej raty do dnia 30 czerwca 2020 roku. W takim przypadku w ofercie należy podać propozycję zabezpieczenia spłaty rat. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku według swojego uznania może zaakceptować lub odmówić zaproponowaną formę zabezpieczenia.

9. Termin wydania urządzeń:
a) do uzgodnienia, nie wcześniej jednak niż po podpisaniu umowy i zapłacie całości ceny;
b) w przypadku wyboru opcji zapłaty ceny w ratach wydanie nastąpi po zapłacie pierwszej raty, wynoszącej nie mniej niż 50% ceny i tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w takim przypadku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozostanie właścicielem urządzeń do czasu zapłaty całości ceny (zastrzeżenie prawa własności do czasu zapłaty całości ceny - art. 589 i nast. k.c.).

10. Warunki udziału w przetargu: do udziału w przetargu są dopuszczeni oferenci, którzy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej przystąpienie do umowy sprzedaży,
b) wywiązują się z ciążących na nich zobowiązań publicznoprawnych na rzecz właściwych organów oraz podmiotów i nie mają w stosunku do nich żadnych zaległości – przy podpisaniu umowy z oferentem, którego oferta została wybrana koniecznym będzie potwierdzenie powyższego oświadczenie poprzez złożenie stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z ciążących zobowiązań publicznoprawnych.

11. Sposób i miejsce składania pisemnych ofert: oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta nabycia biogazowego agregatu prądotwórczego PETRA 630C oraz modułu sprężania biogazu z dmuchawą typu Rots’a DM113” w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.

12. Termin składania pisemnych ofert: 28 dni od dnia publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 9 marca 2020 roku, godz. 13.00. 

13. Pisemna oferta powinna zostać złożona na formularzu (do pobrania poniżej).

14. Przewiduje się możliwość oględzin urządzeń będących przedmiotem przetargu, w tym dokonanie próby ruchowej, w okresie publikacji ogłoszenia po wcześniejszym ustaleniu terminu.

15. Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu są:
a) w kwestiach zabezpieczeń: Jolanta Gąsiorowska - Kierownik Zespołu ds. Analiz Finansowych i Kontroli Zarządczej, tel. 58-7431835, jolanta.gasiorowska@wfos.gdansk.pl,
b) w kwestiach technicznych: Seweryn Szultka - Inspektor | Zespół ds. Obsługi Technicznej, tel. 58-7431887, seweryn.szultka@wfos.gdansk.pl,
c) w kwestiach prawnych: Patryk Standarski - Radca prawny, tel. 58-7431854, patryk.standarski@wfos.gdansk.pl.

16. Termin i miejsce jawnej części przetargu: część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 9 marca 2020 roku o godz. 13.15 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk, Sala Konferencyjna.

17. Termin zamknięcia przetargu: 9 marca 2020 roku.

18. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: 
a)  wysokość wadium ustala się na kwotę: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
b)  wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, a także w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
c)  wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy w BGK nr 16 1130 1121 0006 5588 1320 0001, w takim terminie, aby wpłynęło na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku najpóźniej w dniu 8 marca 2020 roku,
d) wadium w wyżej określonej wysokości, wnoszone w innej formie należy złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, najpóźniej w dniu 8 marca 2020 roku,
e) wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości; pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania lub zamknięcia; wypłata wadium nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu,
f)  wadium wniesione w innej formie przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wadium.

19. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

20. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu wadium ulega przepadkowi.

21. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanych.

22. Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także przedłużenie terminu na składanie ofert, bez podania przyczyn.

Pliki
Załącznik Rozmiar
Formularz Oferty 15.76 KB