Przejdź do treści
x
Logo Strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

Polityka ekologiczna państwa 2030

W Monitorze Polskim opublikowana została uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (PEP2030).

PEP2030 staje się najważniejszym dokumentem strategicznym w obszarze środowiska. Podzielony jest na cele szczegółowe, kierunki interwencji, działania, zadania i projekty strategiczne. Pierwsze sprawozdanie z realizacji PEP2030 zostanie przygotowane na początku 2020 roku.

PEP2030 jest strategią w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rolą PEP2030 jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.

PEP2030 jest pierwszą przyjętą strategią z dziewięciu dokumentów równolegle opracowywanych przez poszczególne resorty, a składających się na system rozwoju kraju.

PEP2030 uchyliła Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku” w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska.

PEP2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030.