Przejdź do treści
x

Przyrodniczy raj u ujścia Redy

Rezerwat Beka to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Ochroną objęty jest od 30 lat. Niezniszczona przyroda oraz specyficzny krajobraz ujścia szerokiej doliny Redy do Zatoki Puckiej sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe.

Na terenie rezerwatu prowadzony jest projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”. Dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. WFOŚiGW w Gdańsku jest też partnerem projektu, wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.

Celem projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk ptaków przed niekontrolowanym ruchem turystycznym, wzrost świadomości społeczeństwa na temat działań ochronnych w rezerwacie, zachowanie cennych wartości przyrodniczych Beki dzięki prowadzonym działaniom z zakresu ochrony czynnej (utrzymanie ekstensywnej gospodarki rolnej, zarządzanie poziomem wody w rezerwacie), monitorowanie efektów ekologicznych prowadzonych działań. 

Ważne są działania, ważna jest też edukacja. Z okazji Europejskich Dni Ptaków, członkowie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przygotowali dwa wydarzenia edukacyjne.

Pierwsze z nich to prezentacja wystawy fotograficznej „Przyrodniczy raj u ujścia Redy”. Niezwykle piękne zdjęcia prezentują zarówno rzadkie gatunki ptaków i roślin, jak również urokliwe krajobrazy, które można ujrzeć u ujścia Redy o każdej porze roku. Wystawa zwraca uwagę mieszkańcom regionu na konieczność zachowania miejsc cennych przyrodniczo, jako wspólnego dobra, które powinno przetrwać również dla przyszłych pokoleń – wyjaśnia Bogumiła Błaszkowska – specjalista ds. zarządzania terenami chronionymi OTOP. Wernisaż odbędzie się 17 października 2018 o godz. 12:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumi – Janowie, przy ul. Pomorskiej 11. 

Dwa dni później, 19 października 2018 o godz. 18:00 w Stacji Kultura w Rumi, przy ul. Starowiejskiej 2, zorganizowane zostanie spotkanie z pisarzem i ornitologiem Stanisławem Łubieńskim „Jak być gościem w rezerwacie Beka”. Stanisław Łubieński jest m.in. autorem książki „Dwanaście srok za ogon”, nominowanej do Paszportu „Polityki” za 2016 i do Nagrody Literackiej „Nike” 2017. Tematyka publikacji jest naturalną konsekwencją przyrodniczych zainteresowań humanisty, które miały początek w dziecięcej ciekawości i pasji do podglądania ptaków przez radziecką lornetkę, potem coraz poważniejsze obserwacje i lektury, wyjazdy na Węgry, do Skandynawii, w deltę Dunaju. Ornitologia stała się źródłem inspiracji w późniejszej działalności literackiej i publicystycznej autora i w jego pisaniu o sztuce, literaturze i filmie – tłumaczy Hanna Rachwald – specjalista ds. edukacji OTOP.  

W trakcie spotkania autor opowie historie swoich doświadczeń, związanych z rozwijaniem się jego ornitologicznych zainteresowań, a wraz z nimi – zrozumienia potrzeby poszanowania praw świata przyrody i jego mieszkańców, zwierząt i roślin, przez każdego obserwatora ich życia. „Jak być gościem w rezerwacie Beka” to ciekawe odniesienie własnych doświadczeń autora do zasady odpowiedzialnego kierowania swoimi działaniami, tak, aby rozwijać przyrodnicze pasje, nie szkodząc przyrodzie – dodaje Hanna Rachwald.   

Rezerwat przyrody Beka powstał w 1988 roku. Zajmuje powierzchnię 193 hektarów, leży na terenie gminy Puck. Chroni rzadkie w Polsce nadmorskie zabagnione łąki, z wyjątkową i specyficzną roślinnością słonolubną, zanikające w Polsce łąki trzęślicowe oraz torfowiska, turzycowiska i formy wydmowe. Na jego terenie występuje szereg chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. Można tu także zaobserwować wiele rzadkich gatunków ptaków. W tym roku rezerwat został powiększony o morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej.