Przejdź do treści
x
Doradztwo energetyczne

Szkolenie energetyczne w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Gdańsku dnia 4 grudnia 2017 r. przeszkolił pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa pomorskiego. Spotkanie zorganizowane zostało w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Uczestnicy poznali podstawowe możliwości uzyskania oszczędności energetycznej w realizowanych projektach oraz zalety zastosowania odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostały im informacje na temat szkodliwości niskiej emisji oraz możliwości jej redukcji. Omówiono zasady finansowania montażu instalacji OZE i prac termomodernizacyjnych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Gdańsku zaprezentowali przykłady nieprawidłowego postępowania w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz zużycia energii, a także informacje jak odczytywać dane na fakturach za energię i gaz.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Z bezpłatnego wsparcia w ramach projektu Doradztwa Energetycznego mogą skorzystać samorządy, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Doradcy informują o korzyściach stosowania odnawialnych źródeł energii, a to pozwala obniżyć wysokość rachunków za prąd i uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii. Do zadań doradców należy także wspieranie samorządów w tworzeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

zestawienie znaków promujacych projekt Doradztwa Energetycznegp