Przejdź do treści
x
Strona z sekcjami tekst

Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska w sprawie dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank na proekologiczne inwestycje realizowane w województwie pomorskim.

Przedsięwzięcia, które mogą liczyć na współfinansowanie przez BOŚ, wpisują się w priorytety określone przez WFOŚiGW w Gdańsku:

  • adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka wodna,
  • ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

 

Na dofinansowanie mogą liczyć między innymi przedsięwzięcia ograniczające dopływ zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, kompleksowo rozwiązujące problem gospodarki wodno – ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej, w tym lokalnych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni przydomowych, dotyczące budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych na obszarach wiejskich oraz działania służące ograniczeniu strat wody. Preferencyjnym kredytem sfinansować można również budowę, rozbudowę i modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym małych elektrowni wodnych, budowę mikrobiogazowni rolniczych, a także przedsięwzięcia prowadzące do zapobiegania powstawania odpadów oraz mających na celu przygotowanie produktów do ponownego użycia.

Okres kredytowania (z ewentualną karencją w spłacie) od zawarcia umowy kredytowej do spłaty ostatniej raty kapitału nie może przekroczyć 10 lat.
Oprocentowanie kredytu w wysokości WIBOR 3M + marża bankowa w wysokości 2,5 punktów procentowych.

Prowizja przygotowawcza nie wyższa niż 2% kwoty udzielonego kredytu.

Dopłata WFOŚiGW w Gdańsku do oprocentowania w wysokości 2,5 punktów procentowych w okresie nie dłuższym niż przez 60 miesięcy od uruchomienia pierwszej transzy kredytu.

Maksymalna kwota dopłaty do jednego kredytu nie może przekroczyć 150 000 zł.

W przypadku, gdy inwestycja proekologiczna realizowana na terenie województwa pomorskiego wykraczać będzie poza zasady określone w umowie, BOŚ Bank może wystąpić do WFOŚiGW w Gdańsku z wnioskiem o podjęcie indywidualnej decyzji o przyznaniu dofinansowania.