Przejdź do treści
x

Ogłoszenie o zamówieniu nr 601302-N-2020 z dnia 22.10.2020 r.

Dotyczy:
Budowa nowych ogrodzeń w rezerwatach przyrody „Cisy w Czarnem” oraz „Choczewskie Cisy” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Rodzaj ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony
Data publikacji zamówienia:
22.10.2020
Moduł treści zamowienia tekst + pliki
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 299.12 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.63 MB
Informacja z otwarcia ofert 88.68 KB
Wyjaśnienia treści SIWZ z 30.10.2020 r. 472.66 KB
Poprawiony przedmiar dla Części 1 zamówienia 126.65 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 410.32 KB
SIWZ 701 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.21 MB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 109.27 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 99.82 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 101.14 KB
Załącznik nr 5a do SIWZ - Projekt umowy dla Części 1 zamówienia 375.95 KB
Załącznik nr 5b do SIWZ - Projekt umowy dla Części 2 zamówienia 369.61 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ - Propozycja treści zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 101.01 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ - Propozycja oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej 101.07 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych 119.44 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 118.74 KB
Załącznikn nr 10a do SIWZ- Projekt budowlano-wykonawczy dla Części 1 zamówienia 1 MB
Załącznik nr 10b do SIWZ - Rys. Projekt zagospodarowania terenu - ogrodzenie 1.41 MB
Załącznik nr 10c do SIWZ - Rys. Detal ogrodzenia przęsła typowego oraz ogrodzenia na załamaniu 488.73 KB
Załącznik nr 10d do SIWZ - Rys. Detal przejścia dla dzików 395.23 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ - STWiORB dla Części 1 zamówienia 422.58 KB
Załącznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar dla Części 1 zamówienia 118.13 KB
Załącznik nr 13a do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy dla Części 2 zamówienia 842.12 KB
Załącznik nr 13b do SIWZ - Rys. Projekt zagospodarowania terenu - ogrodzenie 2.06 MB
Załącznik nr 13c do SIWZ - Rys. Detal ogrodzenia przęsła typowego oraz ogrodzenia na załamaniu 488.93 KB
Załącznik nr 13d do SIWZ - Rys. Detal bramki wejściowej 461.12 KB
Załącznik nr 13e do SIWZ - Rys. Detal palisady 272.54 KB
Załącznik nr 13f do SIWZ - Rys. Detal przejścia dla dzików 391.6 KB
Załącznik nr 14 do SIWZ - STWiORB dla Części 2 zamówienia 463.25 KB
Załącznik nr 15 do SIWZ - Przedmiar dla Części 2 zamówienia 118.14 KB