Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne

Informujemy, że zamówienia związane z realizacją przez Fundusz projektów dofinansowanych ze środków unijnych zamieszczane są również w Bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.010.2020 z dnia 10.06.2020 r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 546438-N-2020 z dnia 02.06.2020 r.

Dotyczy: Wypas owiec na murawach kserotermicznych w rezerwatach przyrody Kwidzyńskie Ostnice i Biała Góra w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.004.2020 z dnia 08.05.2020r.

Dotyczy: Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu raportu dotyczącego stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis), występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.003.2020 z dnia 18.03.2020 r.

Dotyczy: Ocena stanu populacji ostnicy Jana (Stipa joannis) w rezerwacie „Kwidzyńskie Ostnice” oraz wzmocnienie populacji ostnicy osobnikami pochodzącymi z innego naturalnego stanowiska

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.002.2020 z dnia 19.02.2020 r.

Dotyczy: Wykonanie przetamowań na rowach i kanałach w rezerwacie przyrody „Białogóra” w celu zablokowania odpływu wody z rezerwatu

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.003.2020 z dnia 19.02.2020

Dotyczy: Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą 2 szt. nowych aparatów telefonicznych komórkowych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.004.2020 z dnia 13.02.2020

Dotyczy: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego w 2020 roku, współfinansowana częściowo przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.004.2020 z dnia 13.02.2020 r.

Dotyczy: Dostawa do siedziby Zamawiającego mebli biurowych wraz z ich montażem.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.002.2020 z dnia 30.01.2020 r.

Dotyczy: Organizacja konferencji dla samorządów oraz przedstawicieli spółek ciepłowniczych województwa pomorskiego dot. efektywnych rozwiązań wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, sposobów jej dystrybucji oraz źródeł finansowania tych inwestycji. Konferencja w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.002.2020 z dnia 27.01.2020r.

Dotyczy: Świadczenie usług kontroli terenowych (wizytacji końcowych) zrealizowanych przedsięwzięć Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na obszarze województwa pomorskiego polegających na potwierdzeniu zgodności zakresu rzeczowego wykonanych robót z umową Beneficjenta.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.001.2020 z 27.01.2020 r.

Dotyczy: Wybór pośrednika w obrocie nieruchomościami na potrzeby zbycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Rekcin (dz. 309/10, 301/11, 309/15, 309/16) stanowiących własność WFOŚiGW w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.001.2020 z dnia 20.01.2020 r.

Dotyczy: Wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1 000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Torfowiska” wraz z dostarczeniem ich do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku

zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.001.2020 z 08.01.2020 r.

Dotyczy: Dostawa licencji oprogramowania komputerowego do sporządzania audytów energetycznych wraz ze szkoleniem z obsługi w/w programu.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 637670-N-2019 z dnia 19.12.2019 r.

Dotyczy: Usunięcie podszytu i drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa oraz pielęgnacja podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody Choczewskie Cisy w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.016.2019 z dnia 18.12.2019 r. (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Kompleksowa organizacja szkolenia dla osób fizycznych z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.