Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

ogłoszenie o zamówieniu nr 572489-N-2018 z dnia 13.06.2018

Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi oraz dostawy urządzenia wielofunkcyjnego wraz z serwisem i materiałami eksploatacyjnymi do tego urządzenia do WFOŚ w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.010.2018 z dnia 05.06.2016r.

Dotyczy: Dostawa 34 tablic edukacyjnych na drewnianych stelażach wg projektów Zamawiającego wraz z ich montażem w wybranych rezerwatach przyrody na terenie województwa pomorskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 566757-N-2018 z dnia 01.06.2018 r.

Dotyczy: Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Miłachowo”, w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.013.2018 z dnia 29.05.2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie i obsługa uroczystej kolacji, związanej z wydarzeniem wystawienniczym odbywającym się w Gdyni, dla wszystkich Partnerów projektu Doradztwa Energetycznego, realizowanego w ramach zadania pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe ne ZP.231.POIŚ.012.2018 z dnia 24.05.2018r.

Dotyczy: Przygotowanie i obsługa konferencji związanej z wydarzeniem wystawienniczym odbywającym się w Gdyni, podsumowującej działania Partnerów w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” wraz z zapewnieniem wyżywienia, w terminie 12 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.012.2018 z dnia 25 maja 2018r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat siedlisk kserotermicznych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Kwidzyńskie Ostnice, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.011.2018 z dnia 18.05.2018 r.

Dotyczy: Dostawa, montaż i demontaż oraz transport infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia wypasu zwierząt (zagroda i ogrodzenie) w rezerwacie przyrody „Miłachowo” wraz z przeprowadzaniem jej napraw oraz relokacji pastucha elektrycznego w związku ze zmianą kwater wypasowych w trakcie trwania wypasu.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.008.2018 z dnia 11.05.2018 r.

Dotyczy: Wykonanie i dostarczenie fotografii 5-ciu rezerwatów przyrody w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.005.2018 z dnia 10.05.2018 r.

Dotyczy: Świadczenie usług eksperckich, polegających na nadzorze merytorycznym nad realizacją działań z zakresu ochrony muraw kserotermicznych na obszarze rezerwatów przyrody, w tym na terenach leśnych, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.

ogłoszenie o zamówieniu nr 555509-N-2018 z dnia 2018-05-09

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do tego urządzenia, do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.009.2018 z dnia 27.04.2018 r.

Dotyczy: Przeprowadzenie oceny stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis), występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.011.2018 z dnia 24.04.2018R.

Dotyczy: sukcesywnej dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do istniejących urządzeń drukujących, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań przez WFOŚiGW w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.019.2018 z dnia 18.04.2018 r.

Dotyczy: Najem wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki, skanera i faxu, wolnostojącego z podstawą do swobodnego przemieszczania, na potrzeby Zamawiającego, na okres 36 miesięcy wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.007.2018 z dnia 17.04.2018 r.

Dotyczy: Opracowanie koncepcji, projektu graficznego i typograficznego ulotek oraz wykonanie zdjęć do ulotki, przedstawiających - budynek i ogród edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzynie oraz promujących warsztaty i spotkania edukacyjne odbywające się w Centrum Edukacji, a także wydruk ulotek i dostawę do siedziby Zamawiającego

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.006.2018 z dnia 12.04.2018 r.

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy i przedmiar robót) przenośnej zagrody dla owiec i kóz wraz z kosztorysem inwestorskim, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.