Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne

Informujemy, że zamówienia związane z realizacją przez Fundusz projektów dofinansowanych ze środków unijnych zamieszczane są również w Bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.007.2018 z dn. 23.03.2017 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu badań termowizyjnych na podstawie wcześniejszego badania obiektu zabytkowego oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania, w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.005.2018 z dnia 23.03.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji dla samorządów województwa pomorskiego, dot. Krajowego Pakietu Antysmogowego na Pomorzu oraz projektu Doradztwa Energetycznego, realizowanej w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.003.2018 z dnia 9 marca 2018 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.002.2018 z 7 marca 2018 r.

Dotyczy: Świadczenie usług eksperckich, polegających na nadzorze merytorycznym nad realizacją działań z zakresu ochrony siedlisk hydrogenicznych w rezerwatach przyrody Pomorza

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.002.2018 z dnia 02 marca 2018 r.

Dotyczy: Zakup 2 kamer termowizyjnych wraz ze szkoleniem z ich obsługi i zasad sporządzania raportów-sprawozdań z kompleksowych badań termowizyjnych na podstawie dostarczonego wraz z kamerami, dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr PEE 231.001.2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

Dotyczy: Dostawa 2 szt. odbiorników GPS wraz z oprogramowaniem, do wykorzystania w rezerwatach przyrody województwa pomorskiego.

Zapytanie ofertowe WFOŚ-230-A.I./(1/2018)/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dotyczy: Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 szt. Roll–up

Ogłoszenie nr WFOŚ-231-B.IV./(23/2017)/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Dotyczy: Opracowanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja i wydruk 1000 egz. publikacji „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Człowiek i przyroda.” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV/(22/2017)/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Ogłoszenie nr 622484-N-2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dotyczy: Usuwanie nalotów i podszytów drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy”

Zamówienie społeczne z dnia 15 listopada 2017 r.

Dotyczy: Zamówienie na świadczenie usług ochrony mienia w budynku przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku oraz ochrony terenu wokół budynku

Ogłoszenie nr 615506-N-2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Dotyczy: Kompleksowa usługa realizacji interaktywnej mobilnej wystawy plenerowej w ramach projektu pn. "Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza"

Zapytanie ofertowe WFOŚ-231-B.III./(6/2017)/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ( etyliny oraz oleju napędowego) w systemie sprzedaży gotówkowej, w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

Zapytanie ofertowe WFOŚ-231-B.IV./(21/2017)/2017 z dnia 26 września 2017 r.

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń zgodnie z zestawieniem: Komputer PC – 12 szt., Laptop – 5 szt., Monitor PC – 17 szt.

Zapytanie ofertowe nr WFOŚ-231-B.IV/(20/2017)/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatów przyrody Babnica i Białogóra (w tym przede wszystkim siedlisk nadmorskich), w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”