od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

I. OGÓLNE ZASADY

§ 1

 1. Dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem, udzielane jest na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.) zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych, kryteriami wyboru przedsięwzięć i planem działalności Funduszu na kolejne lata.
 2. Fundusz udziela dofinansowania w formie: pożyczek, dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, oraz przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym.
 3. Dofinansowanie udzielane ze środków finansowych Funduszu podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.).
 4. Dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z funduszy zagranicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, odbywa się z uwzględnieniem wymogów i zasad dla nich obowiązujących.
 5. Dofinansowanie zadań ze środków finansowych udostępnionych Funduszowi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej NFOŚiGW, lub z udziałem środków NFOŚiGW odbywa się z uwzględnieniem wymogów i zasad określonych przez NFOŚiGW.

 

§ 2

 1. Fundusz udziela dofinansowania na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Umowa o dofinansowanie zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie sporządzonego według obowiązującego wzoru i po spełnieniu przez Wnioskodawcę wymagań wynikających z przyjętych w Funduszu procedur.
 3. Nabór wniosków, z zastrzeżeniem pkt 10, odbywa się w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał, z uwzględnieniem stanu realizacji planu finansowego i planu działalności na dany rok.
 4. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Funduszu w formie wymaganej według przyjętych w Funduszu procedur.
 5. Do oceny merytorycznej kierowane będą wyłącznie wnioski kompletne pod względem formalnym. Wnioskodawca zostanie poinformowany o braku możliwości poddania wniosku ocenie merytorycznej z powodu braków formalnych.
 6. Zarząd Funduszu kwalifikuje, co do formy i wysokości planowanego dofinansowania, wyłącznie wnioski ocenione pod względem merytorycznym. W przypadku, gdy kwota dofinansowania przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim, decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Rada Nadzorcza. Informacja o wysokości kwoty wymagającej decyzji Rady Nadzorczej publikowana jest corocznie na stronie internetowej Funduszu.
 7. Fundusz zawiadamia Wnioskodawcę pismem o wyniku kwalifikacji wniosku. Zawiadomienie o pozytywnej kwalifikacji wniosku oraz formie i wysokości planowanego dofinansowania nie stanowi gwarancji zawarcia umowy o dofinansowanie.
 8. Pozytywna kwalifikacja wniosku jest ważna 4 miesiące. W okresie ważności kwalifikacji Wnioskodawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności i wymagań Funduszu umożliwiających podpisanie umowy. Fundusz może przedłużyć ww. termin na pisemne wystąpienie Wnioskodawcy uzasadniające powód przedłużenia terminu.
 9. Niedotrzymanie ww. terminu jest traktowane jako rezygnacja Wnioskodawcy z dofinansowania ze środków Funduszu. Dalsze ubieganie się o dofinansowanie zadania wymaga złożenia nowego wniosku, który zostanie ponownie poddany kwalifikacji, zgodnie z niniejszymi Zasadami.
 10. Na realizację wybranych zadań i programów Fundusz może ogłaszać konkursy lub nabory, które przeprowadza się na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Funduszu i podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Funduszu, nie później niż na jeden miesiąc przed upływem terminów składania wniosków.

 

§ 3

 1. Fundusz udziela dofinansowania do wysokości kosztów kwalifikowanych zadania, po przedstawieniu przez Wnioskodawcę zbilansowanych źródeł finansowania zadania.
 2. Dla zapobieżenia podwójnemu finansowaniu zadań Wnioskodawca, a także Dofinansowany zobowiązany jest powiadomić Fundusz o każdej zmianie źródeł finansowania, w tym otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych na zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 3. Do kosztów kwalifikowanych zadania dofinansowanego ze środków Funduszu zalicza się koszty niezbędne do poniesienia w celu jego realizacji, za wyjątkiem:
  1. kosztów funkcjonowania podmiotu realizującego zadanie (z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, nie więcej jednak niż do wysokości 15% kosztów kwalifikowanych zadania) oraz zakupu nieruchomości, chyba że koszty dotyczą zarządzania zadaniem (np. nadzór techniczny i merytoryczny),
  2. kosztów finansowych obsługi zadania, w tym odsetek od zadłużenia.
 4. Udzielenie dofinansowania jest uzależnione od wywiązania się przez Wnioskodawcę ze zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz od wywiązania się ze zobowiązań w stosunku do Funduszu wynikających z wcześniej zawartych umów.
 5. Kwota dofinansowania może obejmować koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. Podstawę do ich refundacji stanowi wyłącznie skutecznie zawarta umowa.
 6. Decyzja o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń Wnioskodawcy.
 7. Udzielone przez Fundusz dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem pkt 8.
 8. Dofinansowanie może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, a także zadań, o których mowa w § 2 pkt 10, lub w szczególnych przypadkach zadań realizowanych przez podmioty sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe.
 9. Fundusz nie udziela dofinansowania na zadania zakończone, z zastrzeżeniem pkt 10.
 10. W szczególnych przypadkach takich jak:
  1. zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym doposażenie służb ratowniczych, zdarzeń losowych czy sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi,
  2. zadania, które uzyskały dofinansowanie z funduszy zagranicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
  3. zadania, o których mowa w § 2 pkt 10,

dopuszcza się możliwość dokonania przez Fundusz refundacji kosztów zadań zakończonych lub kosztów poniesionych przed podjęciem przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

 

§ 4

 1. Fundusz na każdym etapie rozpatrywania wniosku może zażądać od Wnioskodawcy opinii lub ekspertyz dotyczących celowości lub efektywności techniczno-ekonomicznej wnioskowanego do dofinansowania zadania, jak również zlecić ich samodzielne wykonanie, a także ma prawo kontrolowania zadań zgłoszonych do dofinansowania na każdym etapie ich realizacji.
 2. Wnioskodawcy nie podlegający ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązani są do wyboru dostawców lub wykonawców usług i robót w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Wszelkie koszty i opłaty związane z ubieganiem się o dofinansowanie ponosi Wnioskodawca.

 

II. ZASADY UDZIELANIA, ROZLICZANIA I UMARZANIA POŻYCZEK

§ 5

 1. Fundusz może udzielać pożyczek na okres nie dłuższy niż 12 lat, liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu może przedłużyć okres kredytowania, lecz nie dłużej niż o 3 lata.
 3. Oprocentowanie pożyczki może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie nie może być niższe niż 3% w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem pkt 6. Oprocentowanie zmienne oparte jest o stawkę WIBOR 3M, przy czym ustalając oprocentowanie, stawka WIBOR 3M może być korygowana w górę w ramach negocjacji w stosunku rocznym.
 4. Decyzję o rodzaju i wysokości oprocentowania podejmuje Zarząd Funduszu.
 5. Wysokość oprocentowania pożyczki, opartego o stawkę WIBOR 3M ustalane jest co kwartał. Na dany kwartał roku kalendarzowego ustala się na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału.
 6. Na zadania i programy realizowane w ramach konkursów lub naborów, o których mowa w § 2 pkt 10 Fundusz może udzielać pożyczek o oprocentowaniu innym niż określone w pkt 3 lub pożyczek nieoprocentowanych.
 7. Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji zadania.
 8. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych. Pierwsza spłata odsetek następuje na koniec następnego miesiąca po miesiącu, w którym wypłacono pierwszą transzę pożyczki. Powyższa zasada (przesunięcia miesięcznego zapłaty przeliczonych odsetek) obowiązuje także przy wypłacie kolejnych transz pożyczki.
 9. Dla pożyczek udzielanych z wykorzystaniem środków NFOŚiGW mogą obowiązywać inne zasady udzielania pożyczek i ich częściowego umarzania, dostosowane do specyfiki i wymogów odpowiednich Programów Priorytetowych NFOŚiGW,
  z których te środki pochodzą.
 10. Umowa pożyczki określa formę zabezpieczenia jej spłaty ustaloną w porozumieniu z Wnioskodawcą. Ustanowienie zabezpieczenia stanowi warunek uruchomienia środków finansowych. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem lub zwolnieniem zabezpieczeń ponosi Pożyczkobiorca.
 11. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych w Funduszu:
  1. dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego,
  2. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  3. gwarancja bankowa,
  4. ubezpieczenie pożyczki,
  5. ustanowienie hipoteki na nieruchomościach,
  6. ustanowienie hipoteki morskiej,
  7. przewłaszczenie rzeczy na rzecz Funduszu,
  8. zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych lub prawach,
  9. nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
  10. przelew wierzytelności,
  11. poręczenie osób trzecich,
  12. akcesoryjnie cesja ubezpieczenia rzeczy ruchomych i nieruchomości,
  13. inne, dopuszczalne przepisami prawa, ustalone w drodze negocjacji.
 12. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Funduszu o wszelkich zmianach, w szczególności terminów wynikających z zawartej umowy.

 

§ 6

 1. Fundusz może udzielać pożyczek na zachowanie płynności finansowej, zwanych dalej pożyczkami płatniczymi, do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych zadania, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 2. Fundusz może dokonać przekwalifikowania udzielonej pożyczki lub jej części na pożyczkę płatniczą, w sytuacji gdy zadanie objęte dofinansowaniem Funduszu uzyskało wsparcie ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej. Decyzję o przekwalifikowaniu udzielonego dofinansowania na wniosek Pożyczkobiorcy podejmuje Zarząd Funduszu.
 3. Wysokość oprocentowania pożyczki płatniczej oparta jest o stawkę WIBOR 3M,  skorygowaną w górę w ramach negocjacji w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania wynosi  nie mniej niż 4% w stosunku rocznym i jest stała przez cały okres trwania umowy.

 

§ 7

Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w przypadku, gdy:

 1. Pożyczkobiorca nie przystąpił do lub odstąpił od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona lub istnieje istotne ryzyko, że nie dojdzie do realizacji zadania w planowanym terminie, w szczególności ze względu na brak odpowiednich pozwoleń  i zgód organów administracyjnych lub innych podmiotów,
 2. pożyczka lub jej część zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
 3. nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy lub efekt ekologiczny,
 4. upadło lub znacząco obniżyło wartość choćby jedno z zabezpieczeń spłaty pożyczki, a Pożyczkobiorca nie przedstawił innego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Fundusz,
 5. zaległości w spłacie pożyczki lub oprocentowania, pomimo wezwań do zapłaty, przekroczyły 30 dni,
 6. Pożyczkobiorca nie powiadomił Funduszu o otrzymaniu dofinansowania z innych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych na zadanie objęte umową pożyczki lub nie wyraził zgody na zmianę warunków spłaty pożyczki w celu uniknięcia podwójnego finansowania,
 7. Pożyczkobiorca nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.

 

§ 8

Pożyczka udzielona ze środków Funduszu podlega rozliczeniu obejmującemu:

 1. rozliczenie otrzymanych środków finansowych, na podstawie udokumentowanych wydatków stanowiących koszty kwalifikowane zadania,
 2. udokumentowanie osiągnięcia planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego,
 3. wypełnienie wymagań związanych z właściwym oznakowaniem zrealizowanego zadania.

Szczegółowy tryb rozliczenia dostosowany do charakteru zadania, w tym dopuszczalność i sposób dokumentowania udziału własnego, określa umowa pożyczki.

 

§ 9

 1. Pożyczka udzielona ze środków Funduszu może być częściowo umorzona, z zastrzeżeniem pkt 2, na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone zgodnie z § 8,
  2. spłacono odpowiednią część pożyczki,
  3. na dzień złożenia wniosku o umorzenie pożyczki utrzymywany jest osiągnięty efekt ekologiczny,
  4. Pożyczkobiorca wywiązuje się ze zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ze zobowiązań w stosunku do Funduszu wynikających z wcześniej zawartych umów.
 2. Nie podlegają umorzeniu:
  1. pożyczki płatnicze,
  2. kwoty pożyczek, o umorzenie których Pożyczkobiorca wystąpił po ich spłacie,
  3. nieoprocentowane pożyczki, o których mowa w § 5 pkt 6,
  4. pożyczki udzielone ze środków udostępnionych Funduszowi przez inne jednostki,
  5. pożyczki, których okres spłaty określony w umowie nie przekracza 2 lat.
 3. Kwota umorzenia nie może być wyższa niż:
  1. 10% pożyczki udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom oraz innym podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, lecz nie więcej niż 300 000 zł,
  2. 5% pożyczki udzielonej przedsiębiorcom, lecz nie więcej niż 200 000 zł.
 4. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu brana jest pod uwagę sytuacja finansowa Funduszu wynikająca z realizacji rocznego planu finansowego.
 5. Umorzeniu podlegają ostatnie raty spłaty pożyczki.
 6. W przypadku, gdy wysokość i inne warunki umorzenia pożyczki zostały określone w warunkach ogłoszonego przez Fundusz konkursu lub naboru, umorzenia dokonuje się zgodnie z tymi warunkami.

§ 10

 1. Nieterminowa spłata rat pożyczki lub odsetek określonych w umowie, lub nieterminowe rozliczenie umowy jest podstawą do obniżenia kwoty umorzenia.
 2. Kryteria obniżania kwoty umorzenia ustala Zarząd Funduszu i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Funduszu.
 3. Jeżeli udział środków dotacyjnych w finansowaniu zadania przekracza 30% jego kosztów kwalifikowanych to dopuszczalne umorzenie ulega obniżeniu o 1 punkt  procentowy za każdy rozpoczęty punkt procentowy powyżej progu 30% udziału środków dotacyjnych w kosztach kwalifikowanych.

 

III. TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI

§ 11

 1. Fundusz może udzielać dotacji na:
  1. ochronę przyrody i krajobrazu,
  2. edukację ekologiczną,
  3. monitoring środowiska,
  4. przedsięwzięcia innowacyjne,
  5. przedsięwzięcia pilotażowe w ochronie środowiska dotyczące nowych technologii,
  6. badania w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz upowszechnianie ich wyników,
  7. systemy kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie
   ze środowiska, a w szczególności na tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ponoszenia opłat,
  8. wspomaganie innych systemów kontrolnych (takich jak zmierzających do wykrycia lub przeciwdziałania przestępstwom lub wykroczeniom przeciwko środowisku lub zmierzających do nałożenia kar administracyjnych itp.) i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,
  9. zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków.
 2. Dotacje mogą być udzielane także na inne cele niż wymienione w pkt 1, jeżeli zadanie jest dofinansowane w ramach konkursów lub naborów, o których mowa w § 2 pkt 10, albo jest realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych lub organizacje pozarządowe.

 

§ 12

Fundusz może wypowiedzieć umowę dotacji w przypadku, gdy:

 1. Dotowany nie przystąpił do lub odstąpił od realizacji zadania, na które dotacja została udzielona lub istnieje istotne ryzyko, że nie dojdzie do realizacji zadania w planowanym terminie, w szczególności ze względu na brak odpowiednich pozwoleń  i zgód organów administracyjnych lub innych podmiotów,
 2. dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,
 3. nie został osiągnięty planowany efekt rzeczowy lub efekt ekologiczny,
 4. Dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie,
 5. Dotowany nie powiadomił Funduszu o otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, z innych funduszy zagranicznych lub krajowych na zadanie objęte umową dotacji lub nie wyraził zgody na proponowane warunki jej zwrotu w celu uniknięcia podwójnego finansowania.

 

§ 13

Dotacja udzielona ze środków Funduszu podlega rozliczeniu obejmującemu:

 1. rozliczenie otrzymanych środków finansowych, na podstawie udokumentowanych wydatków stanowiących koszty kwalifikowane  zadania,
 2. udokumentowanie osiągnięcia planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego,
 3. wypełnienie wymagań związanych z właściwym oznakowaniem zrealizowanego zadania.

Szczegółowy tryb rozliczenia dostosowany do charakteru zadania, w tym dopuszczalność i sposób dokumentowania udziału własnego, określa umowa dotacji.

 

§ 14

 1. Fundusz udziela dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki, zgodnie z warunkami określonymi w umowach indywidualnych.
 2. Wysokość udzielanych dopłat może wynosić od 0,8 do 1,5 stawki WIBOR 3M według stanu na dzień zawarcia umowy.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru banku oferującego najkorzystniejsze warunki kredytu.
 4. Okres dofinansowania w formie dopłat wynosi do 6 lat.

 

§ 15

Dopłata do oprocentowania może być udzielana na zasadach wynikających z umów o wspólnym finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zawartych przez Fundusz z bankami lub innymi organizacjami finansowymi.

 

IV. DOFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

§ 16

 1. Zarząd Funduszu, uwzględniając terminy wynikające z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej, corocznie ustala termin składania wniosków przez państwowe jednostki budżetowe i podaje go do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Funduszu.
 2. Dofinansowanie zadań, o których mowa w pkt 1, następuje poprzez przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Zasady mają zastosowanie do wszystkich podejmowanych w czasie ich obowiązywania uchwał w sprawie umorzenia części pożyczki, z zastrzeżeniem § 9 pkt 6.
 2. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem 24 czerwca 2022 roku.

 

W 2022 roku Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku może samodzielnie podejmować decyzje o udzieleniu dofinansowania, którego wartość jednostkowa nie przekracza 240 000 zł.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.