od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Zasady wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Zasady wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Podmioty, których działalność wiąże się nawet w niewielkim stopniu z ingerencją w środowisku, często nie zdają sobie sprawy z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłatom podlega:

 • wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, np. emisja spalin samochodów, kotłów i pieców o określonej mocy,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowanie odpadów,
 • pobór wód z ujęć własnych na potrzeby prowadzonej działalności.

Do wnoszenia opłat środowiskowych zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami np. fundacje, stowarzyszenia itp.,
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, korzystające ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia, np.:
  • ogrzewanie szklarni kotłownią na węgiel kamienny o łącznej nominalnej mocy powyżej 5 MWt,
  • wprowadzanie ścieków z gospodarstwa domowego lub rolnego do wód lub do ziemi w ilości większej niż 5 m3/d,
  • pobór wody podziemnej do nawadniania gruntów lub upraw za pomocą deszczowni,
  • pobór wody podziemnej lub powierzchniowej na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ilości większej niż 5 m3/d, itp.

Podmioty korzystające ze środowiska, raz do roku, we własnym zakresie ustalają wysokość opłat na podstawie obowiązujących stawek i wnoszą opłaty na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku następnego, jednocześnie przedkładają marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.

Uregulowania szczegółowe w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz druki formularzy można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Opłaty za korzystanie ze środowiska mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, wówczas przedsiębiorca może skorzystać z odliczenia tej opłaty w ramach rozliczenia podatku dochodowego.

Podmiot korzystający ze środowiska nie wnosi z opłat w przypadku, gdy wyliczona wartość nie przekracza 800 zł za rok dla danego rodzaju korzystania ze środowiska. Zwolnienie z opłat nie zwalnia jednak z obowiązku składania sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłoży wykazu lub zamieści w wykazie dane nasuwające zastrzeżenia, marszałek województwa wymierzy opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i gmin. Zgromadzone środki przeznacza się na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Przedsięwzięcia te mogą być dofinansowane w formie pożyczek preferencyjnych, dotacji czy też dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Z przedstawianych form dofinansowania mogą również skorzystać podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.