od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Zasady znakowania zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zasady znakowania zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Poniższe Zasady określają obowiązujący sposób znakowania przez beneficjentów zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 1. Beneficjenci środków WFOŚiGW w Gdańsku zobowiązani są w trakcie realizacji zadania do opublikowania informacji o otrzymanym dofinansowaniu na swojej stronie internetowej.
 2. Na stronie internetowej, w jej głównej odsłonie, beneficjent zobowiązany jest zamieścić odnośnik, w formie informacji o realizacji zadania lub logo WFOŚiGW w Gdańsku, kierujący do strony zawierającej następujące informacje:
  1. nazwa zadania;
  2. koszt kwalifikowany zadania (w PLN);
  3. kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN);
  4. informację o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;
  5. opis zadania, a po zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji;
  6. aktywny odnośnik do strony www.wfos.gdansk.pl

oraz utrzymania ich widoczności przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty rozliczenia zadania określonej w umowie.

 1. Wzór stosowanego do znakowania logo WFOŚiGW w Gdańsku, oraz wzór informacji o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku znajdują się na stronie www.wfos.gdansk.pl

Beneficjenci realizujący zadania inwestycyjne

 1. Beneficjenci obowiązani są umieścić w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym (elewacje frontowe, wejścia do budynków, wnętrza budynków) tablicę informacyjną wg wzoru dostępnego na stronie www.wfos.gdansk.pl
 2. Tablicę informacyjną o wymiarach 40 cm (szerokość) x 30 cm (wysokość) należy wykonać z trwałego materiału.
 3. Tablica informacyjna winna być umieszczona nie później niż w dniu zakończenia realizacji zadania określonym w umowie o dofinansowanie i utrzymana przez okres minimum 3 lat od daty rozliczenia zadania określonej w umowie.
 4. W miarę możliwości, oprócz tablicy informacyjnej, Beneficjent obowiązany jest umieścić, w miejscu uzgodnionym z pracownikiem WFOŚiGW w Gdańsku z zastrzeżeniem pkt. 5, dodatkową planszę, zawierającą informację o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, skrócony opis funkcjonowania zrealizowanego zadania oraz jego oddziaływania na środowisko.
 5. W przypadku zadań realizowanych w celu ukierunkowania ruchu turystycznego lub zmniejszenia antropopresji na tereny cenne przyrodniczo, zakładania i rewitalizacji terenów zieleni, plansze, o których mowa w pkt. 4 umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych, takich jak balustrady platform widokowych, kładki, wiaty itp.

Zadania obejmujące publikacje, materiały edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne

 1. Publikacje, materiały edukacyjne oraz materiały informacyjno-promocyjne beneficjenci obowiązani są znakować, z zastrzeżeniem pkt c), w następujący sposób:
  1. publikacje książkowe, broszury, materiały konferencyjne, programy i opracowania –- poprzez zamieszczenie w nich logo WFOŚiGW w Gdańsku wg wzoru dostępnego na stronie www.wfos.gdansk.pl na okładce lub na stronie tytułowej, albo w stopce redakcyjnej;
  2. prezentacje i programy multimedialne – poprzez zamieszczenie w nich informacji o dofinansowaniu wg wzoru dostępnego na stronie www.wfos.gdansk.pl w oknie powitania lub innym, które ukazuje się jako pierwsze podczas odtwarzania materiałów zamieszczonych na nośniku oraz na jego okładce/opakowaniu;
  3. inne materiały (w tym nośniki pamięci), produkty o charakterze reklamowo-promocyjnym – dopuszcza się umieszczenie zamiennie logo lub informacji o dofinansowaniu na wyrobach.
 2. W uzasadnionych przypadkach, do znakowania, o którym mowa w pkt. 1, dopuszcza się stosowanie wersji uzupełniających znaku zgodnych z wzorami zamieszczonymi na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl.
 3. Dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku audycje dźwiękowe należy poprzedzić i zakończyć komunikatem lektora informującego o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
 4. Dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku materiały wideo należy poprzedzić i zakończyć planszą informującą o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Zadania obejmujące dofinansowanie innych składników majątku

 1. Ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia będące środkami trwałymi znakuje się naklejką lub tabliczką z informacją o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku albo, w uzasadnionych przypadkach wyłącznie logo WFOŚiGW w Gdańsku.
 2. Wymiary naklejki/tabliczki powinny być dostosowane do wielkości przedmiotu/urządzenia.
 3. Oznaczenie powinno być umieszczone bezpośrednio na danym przedmiocie, jednakże w taki sposób, aby nie zniszczyć przedmiotu oraz nie utracić gwarancji lub rękojmi.
 4. Tablice edukacyjne muszą zawierać informację o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
 5. Jeżeli w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej zostały zakupione pomoce dydaktyczne lub inne elementy stanowiące składowe wyposażenia pomieszczenia, informację o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku należy umieścić w widoczny sposób w tym pomieszczeniu i utrzymać przez okres minimum 2 lat od daty rozliczenia zadania określonej w umowie.

Pozostałe ustalenia

W przypadku, gdy z uwagi na specyfikę realizowanego zadania nie jest możliwe zastosowanie znakowania opisanego w niniejszych Zasadach, określenie indywidualnej formy znakowania zawarte jest w umowie o dofinansowanie.

 

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.