Przejdź do treści
x

Nabór wniosków

I Etap - kwalifikacja wniosków

Nabór ogólny prowadzony jest zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania z uwzględnieniem listy priorytetów na dany rok.

Załącznik Rozmiar
Wniosek - w/2018-marzec- formularz obowiązujący w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadania (zamieszczono 03.04.2018 r.) 178.5 KB
A. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA (zamieszczono 12.06.2017 r.) 32 KB
B. OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zamieszczono 31.12.2013 r.) 24.5 KB
C. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka ściekowa (zamieszczono 06.02.2018 r.) 130.5 KB
C1. Definicje, wskazówki, przykłady dotyczące efektu ekologicznego pkt. C (zamieszczono: 02.04.2015 r.) 58.5 KB
C2. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - mapa głównych jednostek hydrograficznych (zamieszczono 08.02.2013 r.) 21.39 MB
D. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem (zamieszczono 02.03.2018 r.) 101.5 KB
E. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zamieszczono 14.12.2017 r.) 90.5 KB
F. MONTAŻ FINANSOWY PLANOWANEGO ZADANIA (zamieszczono 7.03.2014 r.) 34.5 KB
G. PP.I – informacja o pomocy publicznej dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (zamieszczono 25.11.2014 r.) 143.5 KB
H. PP.II – informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 264.5 KB
I. DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 17.11.2011 r.) 22 KB
J. POŻYCZKA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 07.05.2018 r.) 26.5 KB
K. POŻYCZKO-DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowow-finansowy (zamieszczono: 4.04.2014 r.) 13.21 KB

II Etap - realizacja zadania

  • W przypadku pozytywnej kwalifikacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w piśmie informującym o kwalifikacji zadania potwierdzić gotowość do skorzystania z przynanego dofinansownia.
  • Po potwierdzeniu gotowości do skorzystania z udzielonego wsparcia, należy w uzgodnieniu ze wskazanym dla danego wniosku pracownikiem monitorującym uzupełnić wymagane dokumenty, na których podstawie sporządzona zostanie umowa cywilnoprawna określająca warunki realizacji zadania.
  • Wypłata środków w ramach zawartej umowy następuje na pisemne wystąpienie Beneficjenta złożone na formularzach zmieszczonych poniżej (proszę wybrać odpowiedni formularz, odpowiadający rodzajowi zawartej umowy).