od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków Remiz – wsparcie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych.

Celem naboru obniżenie negatywnego wpływu na środowisko budynków wielorodzinnych poprzez sfinansowanie działań dotyczących:

  1. termomodernizacji,
  2. wymiany źródeł ciepła,
  3. wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Nabór adresowany jest do podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w formie Premii MZG, Grantu MZG lub Grantu OZE zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków
.

W szczególności do:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółek komunalnych,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • społecznych inicjatyw mieszkaniowych,
  • towarzystw budownictwa społecznego,
  • spółek prawa handlowego.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od daty jego ogłoszenia do czasu rozdysponowania puli środków budżetu, z zastrzeżeniem pkt V ust. 4, 5 i 6 Regulaminu naboru.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, według wzoru o symbolu w_REMIZ (kwiecień 2023) stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. Wnioskodawca może w ramach niniejszego naboru złożyć dowolną liczbę wniosków
o dofinansowanie.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu, za pośrednictwem poczty pod adresem 80‑861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 albo za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do kancelarii Funduszu albo elektronicznej na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się w systemie ePUAP.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt email:  doradztwo@wfos.gdansk.pl

Etap wnioskowania

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.